Americké zdravotnictví z českého pohledu. Část druhá: Pojištění

Ve druhé části své analýzy seznamuje Jiří Stavovčík čtenáře se všemi důležitými typy zdravotního pojištění ve Spojených státech.

V úvodním díle jsme si přiblížili americké zdravotnictví jako takové. Přejděme nyní na jednotlivé aspekty a začněme konkrétně se zdravotním pojištěním v USA. Účelem zdravotního pojištění v USA je, stejně jako v dalších zemích, pomoc při platbě zdravotní péče. Podle Amerického úřadu pro sčítaní lidu (United States Census Bureau) získává většina (55 %) obyvatel USA přístup ke zdravotnímu pojištění přes své zaměstnavatele, 10 % obyvatel si ho kupuje přímo od pojišťoven a 31 % obyvatel participovala na veřejně financovaných programech typu Medicare, Medicaid a zdravotních programech poskytovaných zaměstnancům ozbrojených sil a jejich rodinám. Zbytek obyvatel nemá žádné zdravotní pojištění. V tomto bodě je třeba zdůraznit, že zdravotní pojištění v USA neznamená plné nebo téměř plné krytí nákladů se zdravotním ošetřením. Pro českého čtenáře může být překvapující, že většina neveřejných pojištění v USA nekryje většinu nákladů, ale pouze jejich část a rozdíly mohou být značné v závislosti na konkrétní pojistce.

Pojištění přes zaměstnavatele

Začněme tedy s nejčastější metodou přístupu k zdravotnímu pojištění, tedy přes zaměstnavatele. V tomto případě platí, že čím větší, vlivnější a bohatší zaměstnavatel, tím lepší nabídka pojištění. Zaměstnavatel vyjedná s pojišťovnou pojistky ve jménu svých zaměstnanců a často hradí velkou část této pojistky jako zaměstnanecký benefit. Zaměstnanci hradí většinou menší část pojistky. Tato forma pojištění je navíc daňově výhodná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. U menších zaměstnavatelů (pod 200 zaměstnanců) však dochází často k problému s financováním zdravotních pojištění, tudíž je často výběr menší, benefity nižší, a ceny vyšší. Zaměstnavatelé mohou také svým zaměstnancům místo zdravotního pojištění nabídnou zdravotní spořící plány (defined contribution health benefits). Tyto programy jsou daňově zvýhodněné a umožňují zaměstnancům si spořit na budoucí zdravotní výdaje. U zaměstnavatelů jsou tyto programy oblíbené, protože snižují výdaje na zaměstnanecké benefity. Pro zaměstnance však spořící plány nepředstavují náhradu zdravotního pojištění jako takového, protože náklady na hospitalizaci nebo středně velké zdravotní zákroky překračují spořící schopnosti zaměstnanců. Zvláštní kapitolou zdravotního pojištění v USA je pojištění zaměstnanců federální vlády USA. Toto zdravotní pojištění není bezplatné, ale vzhledem k unikátnímu postavení zaměstnavatele je velmi vyhledávané. Federální vláda USA platí 72 % ceny pojištění a vyjednává velký výběr možností a flexibility pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Programy Medicare a Medicaid

Druhou nejoblíbenější cestou přístupu k zdravotního pojištění v USA je přes veřejné programy typu Medicare, Medicaid a ozbrojené síly. Program Medicare byl založen v roce 1966 za prezidenta Johnsona a jeho hlavním cílem je zdravotní pojištění pro obyvatele USA ve věku nad 65 let, kteří platili do systému skrz zaměstnanecké daně. Tento program také platí pojištění pro některé mladší platiče, kteří onemocněli na některou z nemocí, které schválil Úřad sociálního zabezpečení (Social Security Administration). Medicare rovněž hradí zdravotní pojištění handicapovaným obyvatelům USA. Program Medicare ale nikdy nehradí všechny zdravotní náklady v plné výši. Od participanta programu je očekávaná spoluúčast. Většina uživatelů Medicare však má přístup k dalším zdravotním programům a užívá tento program jako jeden ze dvou nebo jeden z více programů pomáhajícím s hrazením zdravotních nákladů. Dalším programem je Medicaid. Ten je nejčastějším zdrojem zdravotního pojištění pro chudé obyvatele USA a jejich děti. Příjem lidi v tomto programu musí být pod 133 % hranice chudoby.

Medicaid je hrazen z kombinovaných zdrojů Federální vlády a vlád jednotlivých států USA. Vzhledem k tomu, že přístup k zdravotnímu pojištění v jednotlivých státech USA je dramaticky odlišný, má i program Medicaid v jednotlivých státech jinou podobu. Některé státy preferují Program placení poplatků na zdravotní pojištění (Health Insurance Premium Payment Program), který umožňuje lidem na Medicaid kupovat zdravotní pojištění u privátních zdravotních pojišťoven. Jiné státy platí za služby pod Medicaid přímo. Medicaid platí zubařské ošetření všem svým participantům do věku 21 let a nad tento věk jenom někde a někdy. Pro děti jejichž rodiny jsou nad příjmovým maximem programu Medicaid, ale nemohou si dovolit privátní zdravotní pojištění, existuje program nazvaný Státní dětský program zdravotního pojištění (State Children’s Health Insurance Program), který je programem federální vlády ve spolupráci s jednotlivými státy.

Vojenský zdravotní systém

Zvláštní kapitolu v popisu zdravotního pojištění v USA představuje Vojenský zdravotní systém (Military Health System). Tento program poskytuje plnou zdravotní péči aktivním členům ozbrojených sil, veteránům, a jejich rodinám. Jedná se o více než 10 miliónů obyvatel USA. Český čtenář by našel tento program velmi familiární, protože svým krytím je totožný systému před rokem 1989. Péče pod tímto programem je zcela zdarma a v plné výši v závislosti na potřebě pacienta. Kromě tohoto programu je pro americké veterány ještě k dispozici zdarma zdravotní peče přes Záležitosti Veteránů (Veterans Affairs), která má vlastní síť zdravotních zařízení.

Konečně, původní obyvatelé USA jsou zdravotně zabezpečeni přes systém nazývaný Indiánská zdravotní služba (Indian Health Service). Tento program je pro kmenové členy bez poplatků, ale kvalita služeb a personálu byla nejednou veřejně kritizována. Kromě této služby, provozuje mnoho kmenů svoje vlastní zdravotní systémy.

Tolik v krátkosti o zdravotním pojištěni v USA. V příštím pokračování se zaměříme na program Obamacare a změnách, které přinesl.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.