(Ne)Podmíněný základní příjem a možnosti jeho zavedení v ČR

Studii Vladimíra Příbramského o možnostech zavedení nepodmíněného základního příjmu v České republice publikujeme v rámci našeho seriálu o NZP z různých úhlů pohledu.

Úvod a definice

V této studii jsou použita data za rok 2016 z MPSV dále jsou použity údaje z MŠMT (počty VŠ studentů) a ČSÚ (počet obyvatel, počet OSVČ na hlavní pracovní poměr).

Základní příjem platí pro všechny občany a občanky daného státu bez jakýchkoli dalších podmínek. Každý má právo pobírat tento základní příjem. Přitom může mít další příjmy ze svého zaměstnání a další dávky. Základní příjem tvoří materiální základ, který každému umožňuje založit dobře svůj život.

Finanční základ pro život každého občana by měl patřit mezi hlavní práva občanů, neboť každý občan má v České republice ústavní právo na život, a navíc na důstojný život. Toto právo je spojeno s povinností chovat se dle zákonů a přispívat k naplnění potřebných zdrojů v maximální míře dle svých schopností a možností, tj. je tímto podmíněn. Základní příjem (ZP) by mohl pomoci odstranit chudobu a nedůstojný život invalidů, nezaměstnaných, špatně placených pracovníků, rodin s dětmi, rodičů na mateřské a rodičovské, bezdomovců, lidí pracujících v organizacích občanské společnosti nebo tvůrčích osobností v oblasti kultury.

ZP je charakterizován pomocí následujících čtyř kritérií:

1. Všeobecný: Každý občan ČR s trvalým bydlištěm v ČR, bez ohledu na věk, původ či profesi bude mít nárok na získání základního příjmu.

2. Individuální: Každý jedinec má právo na základní příjem. Tento příjem není limitován jeho rodinným stavem či počtem členů v domácnosti. Zároveň s ním je mu svěřena svoboda a zároveň zodpovědnost – každý se sám za sebe rozhodne, jak s prostředky naloží.

3. (Ne)Podmíněný: Základní příjem je považován za lidské právo všech občanů a občanek daného státu, které závisí pouze na povinnosti chovat se dle zákonů a přispívat k naplnění potřebných zdrojů v maximální míře dle svých schopností a možností.

4. Dostatečně vysoký: Částka by měla zajistit životní úroveň, která bude v souladu se sociálními, ekonomickými a kulturními standardy společnosti dané země. Měla by zabránit chudobě a zdůraznit důležitost práce, která dosud nebyla oceněna mzdou za odpracované hodiny. Občanům tak dává příležitost více se zaměřit například na rozvoj komunitního života či podporu rodiny. ZP by nepřímo mohl podpořit i větší zájem při rozhodování o celospolečenských otázkách.

·         Vyšší než životní minimum a nominální náklady na bydlení

·         Vyšší než hranice chudoby pro rodiny s dětma

·         Vyšší než příjem s nárokem na dávky hmotné nouze

·         Na úrovni minimálně 40% čisté průměrné mzd

Definice na Wikipedii. 

Proč zavádět?

 • Aby stát mohl zrušit zoufale drahou a přebujelou administrativu spojenou s nezaměstnanými, dlouhodobě nepracujícími a sociálně slabými. Aby každý měl jistotu základního příjmu od státu bez jakýchkoliv omezení.
 • Každý bude dostávat zaručený příjem každý měsíc, nezávisle na své životní situaci, na tom, zda pracuje, či ne. Zároveň ale nebude mít právo na žádné další dávky od státu.
 • Jistý měsíční příjem lidem umožní hledat si lépe placené zaměstnání a mít více času na vzdělání.
 • Zvýšení kupní síly obyvatel, snížení chudoby a také kriminality.
 • Zamezení zneužívání sociálního systému.
 • Zvýší se vymahatelnost práva (možnost srážek z NZP za přestupky).

Každý rok vláda nastaví výši NZP dle výkonosti ekonomiky a příjmu z daní (tj. podobně jako to dělá s důchody a životním minimem nyní), a jako součást státního rozpočtu bude schvalována parlamentem.

 • Aby stát mohl zrušit drahou a přebujelou administrativu spojenou s nezaměstnanými, dlouhodobě nepracujícími a sociálně slabými.
 • Aby každý měl jistotu základního příjmu od státu bez jakýchkoliv omezení, pokud se chová dle zákonů a přispívá k naplnění potřebných zdrojů v maximální míře dle svých schopností a možností.
 • Aby rodiny s dětmi pracujících rodičů přestaly žít na úrovni chudoby.
 • Každý bude dostávat základní příjem každý měsíc, nezávisle na své životní situaci. Zároveň ale nebude mít právo na žádné další dávky od státu.
 • Snížení chudoby a kriminality.
 • Zamezení zneužívání sociálního systému.
 • Zvýší se vymahatelnost práva (možnost srážek ze ZP za přestupky).

Každý rok vláda nastaví výši ZP dle výkonosti ekonomiky a příjmu daní (tj. podobně jako to dělá s důchody a životním minimem nyní) a jako součást státního rozpočtu bude schvalován parlamentem.

Jak je to nyní?

Lidem s nízkým nebo žádným příjmem (tj. některým starobním důchodcům, invalidním důchodcům, nezaměstnaným, osobám na rodičovské, studentům VŠ a ostatním) jsou vypláceny dávky hmotné nouze a dávky státní sociální podpory, tj. v současné době je zaručen příjem všem v různé výši na základě majetkového testu a jejich příjmu.

Řešení dle rozdělení osob:

Důchodci starobní

Minimální důchod navýšit na ZP (Nejnižší důchody: Méně než 8 tisíc korun pobírá 6,66%  Čechů). Výplatu důchodů rozdělit na 2 části a to na ZP a na zásluhovost. Zásluhovou část je nutné řešit v rámci důchodové reformy.

Starobních důchodců je 2.395,4 tisíc.

Důchodci invalidní

Minimální invalidní důchod navýšit na ZP. U ostatních zachovat současnou výši invalidního důchodu.  Zásluhovou část řešit jako součást starobních důchodů. Navýšení dle stupně postižení řešit stejně jako v současné době.

Invalidních důchodců je 429,8 tisíc.

Zaměstnaní

Zaměstnaní dostanou ZP.  Součet příjmů ze zaměstnání a ZP bude ve stejné výši jako nyní. Pěstouni jsou zaměstnanci státu. Je řešeno daňovou slevou na poplatníka.

Zaměstnaných je 4.488,3 tisíc.

OSVČ na HPČ

OSVČ na HPP dostanou ZP. Součet příjmů z výdělečné činnosti a ZP bude ve stejné výši jako nyní. Je řešeno daňovou slevou na poplatníka.

OSVČ na HPP je 577,8 tisíc.

Nezaměstnaní, kteří odpracovali více jak 30 let nebo mají nárok na podporu v nezaměstnanosti

Dostanou ZP, protože přispívají k naplnění potřebných zdrojů v maximální míře dle svých schopností a možností.

Takovýchto nezaměstnaných je 160 tisíc.

Děti do 18 let

Děti (respektive jejich zákonní zástupci) dostanou 80 % ZP.

Dětí do 18 let je 1.964 tisíc. V této kategorii jsou také sirotci a děti v pěstounské péči.

Studenti VŠ v prezenčním studiu

Studenti VŠ dostanou ZP.

Studentů VŠ v prezenčním studiu je 198 tisíc.

Osoby na rodičovské

Osoby na rodičovské dostanou ZP.

Osob na rodičovské je 274,8 tisíc.

Osoby pečující o ZTP/P

Osoby, pečující o osobu blízkou ZTP/P II., III. a IV. stupně, dostanou ZP.

Takových osob je odhadem 20 tisíc.

Ostatní

Počet osob v ČR v prosinci 2016 bylo 10.572,4 tisíc. Po odečtení všech výše uvedených je v kategorii Ostatní 64,3 tisíc osob.  Tito dostanou ½ ZP (nepřispívají k naplnění potřebných zdrojů v maximální míře dle svých schopností a možností). Do této kategorie patří například dlouhodobě nezaměstnaní, kteří odpracovali méně než 30 let, osoby ve výkonu trestu, rentiéři, …

Řešení dle druhu příspěvku

Nemocenské pojištění

Nemocenská dávka se bude vyplácet ve výši ZP. V současné době je vypláceno 26.283,8 mil. Kč. Lidé se mohou případně komerčně připojistit. Sociální pojištění by se snížilo o 2PB.

Dávky hmotné nouze

Dávky v hmotné nouzi se nebudou vyplácet. V současné době je vypláceno 9.255 mil. Kč.

Dávky pro zdravotně postižené

Dávky i způsob jejich výpočtu se plně zachovají. V současné době je vypláceno 1.993,5 mil. Kč.

Příspěvek na péči zdravotně postižených

Příspěvek i způsob jeho stanovení se plně zachová. V současné době je vypláceno 23.046,2 mil. Kč.

Dávky pěstounům

Pěstouni budou zaměstnanci státu. Dávky se zruší, finanční prostředky se převedou na platy zaměstnanců. V současné době je vypláceno 1.786,5 mil. Kč.

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory, tj. příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, rodičovský přídavek, se nebudou vyplácet. Současně je celkově vypláceno 34.973 mil. Kč.

Aktivní politika zaměstnanosti

Tato agenda se zruší. Současně jsou vynakládány 4.012 mil. Kč.

Daňové slevy

Budou zrušeny daňové slevy na dítě starší 18-ti let, na manželku/manžela, pro studenta, školkovné, na důchodové připojištění.

Závěr

Výše ZP je nastavena pro účely této studie na 10.300,- Kč, čistého 9.373Kč (9% zdravotní pojištění, cca 42% čisté průměrné mzdy, tj. 22.000Kč). Příjem 10.300Kč odpovídá současné daňové slevě na poplatníka ve výši 2.070Kč/měsíc.

V následující tabulce jsou náklady na jednotlivé typy osob. Přebytek rozpočtu MPSV 2017 při zavedení ZP a plném zachování nemocenské by byl ve výši 53.184 mil. Kč.

Jak by to bylo s chudobou v ČR při výplatě NZP ve výši 8.000 Kč?

Jak by to bylo s životním minimem a nominálními náklady na bydlení?

Poznámky a otázky

 • Líní a nezodpovědní nesmí zneužívat ostatní lidi ve společnosti. Tj. lidé, kteří se vyhýbají práci (jsou dlouhodobě nezaměstnaní a nemají odpracováno 30 let), kteří žijí samostatně bez práce a mají děti, které nejsou schopni uživit (jsou nezodpovědní). Tito i v současné době dosáhnou na dávky v hmotné nouzi a doplatek na bydlení, což zavedením ZP bude zrušeno. Takovýmto se bude vyplácet ½ ZP a to i na jejich děti.
 • Vyplácet ZP vysokoškolákům nebo využít daňovou slevu? – Vyplácet ZP vysokoškolákům.
 • Vyplácet ZP ženám v domácnosti nebo využít daňovou slevu? – Vyplácet ZP ženám.
 • Někteří občané jsou počítání ve více kategoriích, ale budou dostávat pouze 1x ZP. Tím se navýší počet ostatních, což bude mít pozitivní vliv na rozpočet.
 • Daňová sleva na dítě je počítána vůči 1. dítěti. Při zavedení toto bude mít pozitivní vliv na státní rozpočet, neboť daňová sleva na 2. a 3. dítě je vyšší.

Kroky implementace

První krok implementace – zavedení ZP

 • Definovat zákonem ZP ve výši 10.300 Kč měsíčně pro všechny lidi, kteří nejsou zaměstnaní a nejsou OSVČ na HPČ a to ve výši:

°  100 % ZP pro starobní důchodce, kteří budou zaměstnanci státu,

°  100 % ZP pro invalidní důchodce, kteří budou zaměstnanci státu,

°  100 % ZP nezaměstnaným, kteří mají odpracováno více jak 30 let nebo mají nárok na podporu v nezaměstnanosti, tj. 1. rok po ztrátě zaměstnání. Ti budou zaměstnanci státu,

°  100 % ZP pro studenty VŠ, kteří budou zaměstnanci státu,

° 100 % ZP pro osoby na rodičovské, kteří budou zaměstnanci státu,

° 100 % ZP pro osoby pečující o osobu blízkou ZTP/P II., III. a IV. stupně, kteří budou zaměstnanci státu,

°  80 % ZP pro děti do 18 let.,

°  starobním důchodcům, invalidním důchodcům, vysokoškolákům, nezaměstnaným s nárokem na 100% ZP, lidem na rodičovské a osobám pečujícím o ZTP/P bude vypláceno jako součást jejich příjmu od státu ZP na děti,

°  50 % ZP pro všechny ostatní, kteří budou zaměstnanci státu.

 • Zrušit všechny současné dávky a příspěvky, kromě:

°  dávek pro invalidy

° příspěvku na péči ZTP/P

 • Zrušit daňovou slevu pro studenty, daňovou slevu pro dítě starší 18-ti let, daňovou slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení, daňovou slevu na manželku/manžela, daňovou slevu na důchodové připojištění, příspěvek na důchodové připojištění
 • Navýšit daňovou slevu na dítě do 18 let, takže se 80% ZP nebude zdaňovat, tj. daňová sleva bude ve výši 19.875Kč/rok na každé dítě.
 • Navýšit zdravotní pojištění ze 4,5 % na 9 % hrubé mzdy (tím se pokryje zdravotní pojištění v současné době placené státem ve výši 920 Kč/měsíc) a zároveň snížit sociální pojištění ze 6,5 % na 2% hrubé mzdy, snížit zdravotní pojištění ze superhrubé mzdy ze 14 % na 9,5 % a zároveň navýšit sociální pojištění ze superhrubé mzdy z 20 % na 24,5 %. Zároveň stanovit, že příjemci ZP neplatí sociální pojištění ve výši 2% (část na nemocenské pojištění) stejně jako to mají OSVČ.
 • Tyto kroky mají v součtu pozitivní vliv na státní rozpočet.

 

Druhý krok implementace – 1 rok po zavedení 1. kroku

 • Řešit zásluhovou část důchodů
 • U státních zaměstnanců plat rozdělit na ZP (ZP a případně ZP na dítě) a plat z funkce (tj. ti co mají děti si polepší). Státní zaměstnanci nebudou platit 2% sociálního pojištění na nemocenskou z hrubé mzdy, budou se moci komerčně připojistit a bude jim vyplácena ZP i v době nemoci. Tato změna nemá vliv na státní rozpočet, pouze nastaví systém na ZP a zjednoduší nemocenskou.
 • Zavést komerční nemocenské připojištění a zároveň snížit sociální pojištění z hrubé mzdy o 2 PB, aby se lidi mohli komerčně připojistit. Toto zjednoduší nemocenskou pro všechny zaměstnance.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.