EET aneb když se kácí les…

Ekonom Vladimír Opatrný píše o tom, proč není EET řešení pro českou ekonomiku a proč je hlavním problémem ČR je úroveň vládnutí.

Rčením o kácení lesa a lítání třísek prý Josif Stalin žoviálně ospravedlňoval provádění masových represí vůči třídním nepřátelům a politickým odpůrcům. Praxe radikálních a nezpochybnitelných řešení však zpravidla končí poznáním, že les se kácet neměl a třísky lítat nemusely. Radikalismus vystřídá pláč nad rozlitým mlékem, rekapitulace vzniklých škod a označování viníků a jejich pomahačů.  Ani dnešní demokratičtí vládci vstřícností ke svým oponentům neoplývají a pokud nepřipouštějí jiná než svá vlastní řešení, brání se před kritikou a kritiky jemnějšími, byť velice účinnými praktikami.  Systém nestojí o mučedníky.   Ostatně o fenoménu mocenské arogance a jeho rozmanitých podobách nám historie podává dostatek přesvědčivých důkazů.

Obrazně řečeno, i o hustý a čím dál hustší les daňové legislativy je třeba pečovat a zajišťovat jeho prostupnost, abychom se v něm neztratili a nezabloudili, k čemuž podle mnohých už došlo. Ke standardním problémům daňových systémů patří daňové úniky. V každém společenském prostředí se vyskytovali, vyskytují a vyskytovat budou neplatiči daní a daňová správa musí proti jejich   nekalému působení a jeho důsledkům nacházet účinnou a přiměřenou obranu. Kriminalita v oblasti daní je pestrá a má mnoho forem. K daňovým únikům založeným na zatajování hotovostních příjmů dochází v oborech a jednotkách, jejichž činnost se obtížně kontroluje. Její výskyt proto výběrčí daní předpokládají zejména u restaurací, menších ubytovacích zařízeních a obchodech, u služeb a činností prováděných a poskytovaných drobnými živnostníky, výdělečných činnosti spolků apod.

Ministerstvo financí ustavilo v roce 2009, tedy před osmi lety, pracovní skupinu, která měla navrhnout podmínky pro rozšířené využití daně stanovené paušální částkou, tzv. paušální daně. Jde o nástroj využívaný v našich poměrech např. berní správou první republiky. Institut paušální daně předpokládá stanovení výše roční daňové povinnosti dohodou mezi daňovým poplatníkem a správcem daně. Při jejím sjednávání se  zohlední rozsah podnikání, výše materiálových, režijních a osobních nákladů, sezónní vlivy, dosahovaný obrat apod. Jestliže  se daňový poplatník se správcem daně  na výši  daně z příjmů dohodnou, podnikání není dále zatěžováno povinností vést účetnictví či daňovou evidenci,  poplatník nesestavuje a nepodává daňové přiznání, sjednaná daň z příjmů se zaplatí na konci zdaňovacího období, její inkaso lze ve sjednané výši předvídat i vymáhat, správce daně nemusí provádět daňové kontroly. Výhody a pozitivní přínosy uplatňování paušální daně jsou pro podnikatelskou sféru i správu daní bezesporu značné.

Činnost ustavené ministerské pracovní skupiny však k potřebným výstupům umožňujícím rozšířené využití paušální daně nedospěla. Paušální daň proto v uplynulých letech v celém státě sjednalo a platilo pouhých čtyřicet poplatníků.

Bez alternativ

V roce 2015, v diskusích k připravovanému zákonu o EET, byl institut paušální daně s jeho přednostmi mnohokrát připomínán a navrhován jako vhodnější varianta řešení daňového výběru u obtížně kontrolovatelných daňových subjektů a činností, která by měla být upřednostněna před zavedením administrativně náročné a nákladné plošné povinnosti evidovat hotovostní tržby systémem EET. Na alternativy k vládním návrhům se však v České republice s potřebnou vstřícností a otevřeností nenahlíží, A tak i v tomto konkrétním případě se rozhodlo rázně a striktně podle hesla Chorvatsko náš vzor.

Pokud se v současné době vyhodnocují přínosy zavedení EET v podobě vykazování vyšších tržeb v restauracích a jiných zařízeních, není od věci připomenout zásadní  příčinu a rozměr neuspokojivé úrovně inkasa daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání. Jsou zřejmé z následujícího srovnání:

Výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání v letech 2001 – 2006 v mil. Kč

2001        2002        2003        2004        2005        2006          2001 – 2006

18 796     21 901     22 131     24 040     26 583      17 584            131 035

 

Výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání v letech 2011–2016 v mil. Kč

2011        2012        2013        2014        2015        2016          2011 – 2016

2 939        3 261       2 680       1 138        2 498       6 849              19 365

 

Rozdíl mezi výběrem daně z příjmů fyzických osob v obdobích 2001–2006 a 2011–2016 činí neuvěřitelných 111 670 000 000 Kč, přehledněji: v období 2001–2006 se vybralo na této dani o 111 miliard 670 miliónů korun více oproti období 2011–2016.

Je zřejmé, že obrovský deficit inkasa této daně v porovnávaných obdobích nelze přičíst na vrub daňových úniků a machinací, a nelze ho zdůvodnit ani   důsledky plynoucími z průběhu hospodářského cyklu.

Příčina katastrofického propadu daňového inkasa tkví v zásadních změnách zákonné úpravy daně z příjmů fyzických osob. V období 2001 – 2006 existovala progresívní sazba daně v rozmezí 15 % – 32 %, odvody sociálního a zdravotního pojištění měly daňovou účinnost a snižovaly základ daně, platily výhodnější podmínky finančního leasingu, výše výdajových paušálů činila po značnou část tohoto období pro podnikatele v zemědělství 50 %, pro živnostníky a  většinu  ostatních  25 % z dosaženého příjmu, základ daně se snižoval o tzv. reinvestiční odpočty z nově pořízeného hmotného majetku ve výši 10 % – 20 % jeho pořizovací hodnoty, poplatníci běžně vytvářeli daňově účinné rezervy na provádění oprav zejména na nákladné opravy nemovitostí, daňovou progresi tlumilo společné zdanění manželů, uplatňoval se institut minimální daně atd.

Uvedená fakta dokládají, že skutečná revoluce, která by aktivovala potenciál výběru daně z příjmů fyzických osob, by se měla odvíjet od úpravy parametrů   zákona o daních z příjmů. Její uskutečnění je ovšem bezesporu daleko složitější a náročnější než daňová revoluce v podobě elektronické evidence tržeb.

Elektronická evidence tržeb nenarovná hospodářské prostředí

EET nepřinese ani narovnání hospodářského prostředí, neboť neřeší jeho nejzávažnější  deformace – investiční pobídky spojené s daňovými úlevami,  klientelismus a vysokou míru korupce při zadávání zakázek z prostředků veřejných rozpočtů, existenci daňových rájů, daňově optimalizační postupy nadnárodních korporací, problémy s vymahatelností práva apod. Deformaci hospodářského prostředí zcela jistě přinesla už samotná časová úprava  náběhu povinnosti zavádění EET rozvržená do čtyřech fází i zvýšení administrativní zátěže, které citelně zasahuje a škodí zejména drobnému podnikání.

Jsem přesvědčen, že EET je naprosto špatnou cestou, protože vyšší úrovně inkasa daní lze dosáhnout způsoby, které nezvýší náklady ani administrativní břemeno podnikatelské sféry.  Přes ujišťování o snížení množství kontrol bylo v letošním roce v souvislosti s plněním povinností vyžadovaných zákonem o EET provedeno více než čtyřicet tisíc kontrolních akcí a uloženy pokuty v milionových řádech. Řada podnikatelů zejména na vesnicích a malých obcích a podnikajících důchodců s podnikáním skončila, systém EET je pro ně nákladný, technicky náročný a v míře nezanedbatelné ho vnímají jako nedůstojný a ponižující. Jeho diskriminační charakter spočívá i v tom, že osoby s tělesným postižením se s jeho nároky v některých případech nevyrovnají. Pocity ponížení a újmy mají i stovky tisíc osob samostatně výdělečně činných, kteří sice zavedení a provoz systému zvládli, ale nahlížejí, že kromě toho, že výkon jejich činnosti je zbytečně složitější a nákladnější, se nezměnilo vůbec nic.

Jak je uvedeno v záhlaví tohoto pojednání – když se kácí les lítají třísky. A vskutku jich není málo.  S kritiky zákona zdůrazňujícími možnosti alternativních řešení, např. onu paušální daň a další praktické kroky, které argumentačně zdůvodňovali, se takříkajíc nikdo moc nepáral. Byli ocejchováni pro veřejnost srozumitelnou nálepkou škůdců, kteří si nepřejí spravedlivý výběr daní, seriózní hospodářskou soutěž, narovnání hospodářského prostředí a k tomu všemu ještě podporují daňové úniky a neplatiče daní.

Skutečnost, že již v listopadu 2016 se ministerstvo financí pokoušelo do zákona o EET dodatečně zakomponovat zmírnění povinností EET pro poplatníky uplatňující paušální daň s přesvědčivostí dokládá, jaké poměry v České republice vládnou, s jakou mírou odborné erudice a politické kultury se přistupuje k hledání a nacházení správných řešení, jaká je úroveň potřebné otevřenosti, vstřícnosti a vnímavosti vůči jiným seriózně míněným názorům a přístupům i jejich nositelům.

V čerstvé hodnotící zprávě vypracované OECD se uvádí, že nejzávažnějším problémem České republiky je špatná úroveň vládnutí. Vzhledem k podobě předvolební kampaně vyznačující se absencí nejzávažnějších společenských témat, avšak vrchovatě zaplněné osobními nechutnými invektivami, vzájemným obviňováním, osočováním a kriminalizací politických soupeřů, nezbývá než s hodnotícím soudem OECD souhlasit a zamyslet se nad tím, co  a jak se s tím dá dělat.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.