Mezi legitimitou a odpovědností. Přímá volba prezidenta ČR z hlediska práva

Připomínáme článek právníka Aleše Zpěváka, který se věnuje stále kontroverznímu tématu přímé volby prezidentka České republiky. Byl to politický, nebo ústavně-právní krok?

Aleš Zpěvák píše o právních okolnostech přímé volby prezidenta republiky. Jak je to se zvýšenou legitimitou hlavy státu a posílením jeho odpovědnosti? A proč zůstává přímá volba prezidenta politickým a nikoliv ústavně-právním krokem?

Se zavedením volby hlavy státu přímo občany a uzmutím této pravomoci Parlamentu, tj. Poslanecké sněmovně a Senátu, se Česká republika částečně posunula ze systému parlamentní demokracie směrem k systému poloprezidentské demokracie, která předpokládá jednak prezidenta voleného občany a dále rozšíření jeho pravomocí oproti prezidentu v parlamentní republice. Novelizací Ústavy České republiky prostřednictvím ústavního zákona č. 71/2012 Sb. však k rozšíření prezidentových pravomocí nedošlo a žádných výsadních kompetencí se mu také nedostalo. Naopak došlo k jejich zúžení přesunutím práva abolice z individuálních oprávnění do oprávnění, které ke svému výkonu vyžadují kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

Zvýšená legitimita, která je odvozena přímo od lidu a nikoli od Parlamentu, by však fakticky postavení prezidenta posílit mohla. Legitimita přímo voleného prezidenta vychází přímo z čl. 2 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., který zakotvuje základní demokratický princip, a to že lid je zdrojem veškeré státní moci. Nicméně se lze domnívat, že způsob ustanovení prezidenta do funkce není zdaleka jediným faktorem, který definuje úroveň legitimity hlavy státu. Přímý mandát může prezidenta motivovat při snaze dostát svým předvolebním slibům, ale stále se jedná jen o určitou dispozici a zůstává pouze na konkrétní osobě, jak ji využije při výkonu své funkce a budování vztahu s voliči, resp. občany.

Změna odpovědnosti prezidenta

Novelizace Ústavy přinesla změnu v odpovědnosti prezidenta republiky. Nyní může čelit žalobě před ústavním soudem nejen za velezradu, ale nově i za hrubé porušení ústavního pořádku. Jinak ze své funkce prezident odpovědný není. S rozšířením prezidentské odpovědnosti lze v zásadě souhlasit.

Dne 29. března 2017 byl pod č. 90/2017 Sb. ve Sbírce zákonů publikován zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony. Předmětný zákon mimo jiné rozšířil požadavky na náležitosti kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky podávanou občanem a také zpřísnil náležitosti petice pro podporu kandidatury na funkci prezidenta republiky. Změna má zamezit riziku vyřazení kandidáta z důvodu neplatných podpisů na petici a zabránit tak opakování sporů o platnost podpisů na nominačních peticích, které nastaly v roce 2012 před konáním první prezidentské volby. Ústavní soud po těchto problémech doporučil minimalizovat riziko falšování podpisů na petici a upravit ověřování jejich pravosti, ať už při vlastním sběru podpisů nebo při následné kontrole kandidátní listiny. Právě na tento požadavek Ústavního soudu novela zákona o volbě prezidenta republiky reaguje.

Pro navržení kandidáta na prezidenta občanem České republiky je i nadále potřeba přiložit petiční arch obsahující podpisy alespoň 50.000 občanů oprávněných volit prezidenta, nově ale zákon stanovuje požadavek, kdy podporovatelé jednotlivých kandidátů budou muset připojit ke svému jménu a podpisu na petici také číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná.

Kandidátní listina podávaná navrhujícím občanem musí nyní obsahovat i datum, kdy poprvé bylo petici možné podepsat. Důvodem tohoto požadavku zakotveného v § 25 zákona o volbě prezidenta republiky je zavedení možnosti ověřit, zda na petičním archu nejsou uvedeny i osoby, které zemřely nebo jejichž občanský průkaz (cestovní pas) byl neplatný již přede dnem zahájení sběru podpisů na petici. Rok před přijetím této novely navrhovalo Ministerstvo vnitra jako způsob zajištění pravosti podpisů na petici snížit potřebný počet podepisujících občanů z 50.000 na 8.000. Podpis by však musel být ověřený, případně by prohlášení o podpoře kandidatury muselo být odesláno z datové schránky nebo z kontaktního místa veřejné správy, například z Czechpointu. Tento návrh byl však zamítnut, mimo jiné také proto, že by vyžadoval změnu Ústavy, ve které je počet podpisů zakotven. Ta by byla příliš zdlouhavá a pravděpodobně by se do prezidentských voleb v roce 2018 nestihla přijmout. Oproti tomu stávající úprava si vyžádala pouze novelu zákona. Úřad pro ochranu osobních údajů vyjádřil podporu jak návrhu na stanovení požadavku uvedení čísla osobního dokladu, tak stanovení požadavku na ověřený podpis.

Přímá volba byla věcí politickou, ne ústavně-právní

Z dnešního pohledu se zřetelem na názory jednotlivých představitelů vnitrostátní politické scény můžeme konstatovat, že změna způsobu volby prezidenta byla spíše věcí politickou než věcí ústavně-právní. Jednotlivé politické strany se snažily hlasováním pro její zavedení zavděčit svým voličům, a spoléhaly na to, že ostatní politické strany budou hlasovat proti. Tak si můžeme vysvětlit skutečnost, že novela Ústavy zavádějící přímou volbu byla přijata bez seznámení se s prováděcím zákonem, jenž byl sepsán pod značným časovým tlakem až po odhlasování novely.

Prezident je nyní společně s Parlamentem dalším ústavním orgánem, který je k výkonu své funkce legitimován přímo občany České republiky. To, jak se ukázalo (a jak mnozí předpovídali), vede ke konfliktům mezi prezidentem a vládou, jejíž legitimita vyplývá z důvěry jí vyslovené Poslaneckou sněmovnou. I přes to, že nedošlo k žádné zásadní změně v úpravě prezidentských pravomocí, lze říci, že přímá volba má na postavení hlavy státu nezanedbatelný vliv. Prezident vstupuje do svého mandátu s určitým volebním programem, který vůbec nemusí být shodný s programovým prohlášením vlády, naopak se může v zásadních oblastech lišit. Navíc v České republice lze dlouhodobě sledovat tendenci slabých vlád, což samo o sobě otevírá prostor pro aktivní vystupování prezidenta.

Změna způsobu volby prezidenta a její vliv na jeho kompetence a legitimitu je v tradiční parlamentní formě vlády v České republice velmi široké téma, které vyvolává a nadále bude vyvolávat řadu diskusí a úvah, můžeme považovat tedy za pravděpodobné, že se v kontextu přímé volby prezidenta dočkáme ještě dalších novelizací.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.