Otevřený dopis ministru kultury

Publikujeme otevřený dopis Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR ministru kultury. Dopis se týká nového zákona o ochraně památkového fondu.

Vážený pane ministře,

dozvěděli jsme se, že úpravy zamítnutého památkového zákona již byly zahájeny. Naše asociace předložila již v r. 2015 k zamítnutému zákonu připomínky, kde navrhujeme doplnění chybějící ochrany prostorových vazeb (urbanistických hodnot) v historických městech. Ministerstvo kultury předchozí vlády odmítlo naše připomínky projednat.

Analýza urbanistických hodnot vyhodnocuje (mimo jiné) neregistrovanou zástavbu, stávající objekty i jejích změny, demolice i novostavby; naplňuje tak požadavek plošné ochrany města a umožňuje přirozené propojení stavebního a památkového zákona.

Dosavadní špatné zkušenosti se současnými stavebními zásahy v chráněných městech vyvolávají potřebu hlubší analýzy jejich hodnot a regulativů, které by zamezily devastaci. Dokument ministerstva místního rozvoje z r. 2014 Politika architektury a stavební kultury ČR požaduje k tomuto účelu zpracování analýzy urbanistických hodnot ve spolupráci s ministerstvem kultury. Pozornost k neregistrované zástavbě zaměřují i připomínky České komory architektů. V posledních dnech reagoval na častá pochybení v zásazích do neregistrované zástavby i úřad Veřejného ochránce práv.

Naše historická města jsou naším nejohroženějším kulturním dědictvím – a zároveň nejcennějším. Jsou životním prostředím výjimečné hodnoty pro své obyvatele i návštěvníky. Připomínky naší asociace vyšly z dlouholetých zkušeností v územním plánování i metodických pracích bývalého Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů.

Bohužel, tvorbou zákonů se u nás zabývají především úředníci bez konkrétní zkušenosti v územním plánování, projektové činnost nebo ve výstavbě. Legislativní konstrukce zákona je jeho základem, nicméně zákon, určující pouze byrokratické postupy a citující základní pojmy bez vysvětlení věcné náplně, není funkční.

Urbanismus byl v návrhu zamítnutého zákona zastoupen pouze následujícími pojmy: plošná ochranou území, vytyčení ochranného pásma a stanovení hranice památkového území. V prvých dvou případech vysvětlení věcného obsahu chybí, způsob stanovení hranic území je pro město nevhodný.

Zákon, který nemá jasný věcný obsah, staví úředníka v NPÚ i na stavebních úřadech do role jakýchsi všemocných expertů, kteří rozhodují ad hoc podle svých možností a schopností. Jednotná koncepce památkové ochrany v ČR je v těchto podmínkách nemyslitelná, kvalita v mnoha případech problematická. Vše zhoršuje ještě trvale kritizovaná dvoukolejnost památkové péče. Tento stav poškozuje naše města a otevírá bránu korupci.

Proto Vás, pane ministře, naléhavě žádáme, abyste umožnil projednání našich připomínek a vytvořil prostor pro vložení ochrany urbanistických hodnot do zákona.

Přejeme hezký den.

V Praze 2. února 2018

Pavel Přemysl Ries

prezident asociace

 

Ing. arch. Marie Švábová

viceprezidentka asociace

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.