Jak mohou programy MMF zvýšit korupci

Nejnovější poznatky ukazují, že reformní politiky MMF zaměřené na liberalizaci ekonomik (na rozdíl od těch, které pomáhají zemím stabilizovat platební bilanci) korupci zvyšují.

Korupce je jednou z největších překážek hospodářského rozvoje. Zbavuje národy příjmů, které by jinak investovaly do veřejných služeb, což má nepříznivé důsledky pro vzdělávání, zdraví a prosperitu. Globální ekonomické fórum odhaduje, že korupce stojí veřejné pokladny 2,6 bilionů dolarů.

Proč je korupce tak obtížně kontrolovatelná? Odborníci již dlouho viní faktory, které jsou vlastní zkorumpovaným zemím. Například země s velkým množstvím přírodních zdrojů – jako diamanty a ropa – jsou zkorumpované, protože političtí vůdci jsou vůči svým občanům nezodpovědní. Při financování svých výdajů se mohou spoléhat spíše na příjem z přírodních zdrojů než na zdanění. Nedemokratická správa je také považována za příčinu. Nedostatek kontrol a rovnováhy u lídrů podporuje korupci, stejně jako potlačování politických práv, občanských svobod a svobodných médií.

Vědci však věnovali menší pozornost globálním silám, které ovlivňují korupci. Vezměme si například zásady Mezinárodního měnového fondu (MMF). MMF je mezinárodní finanční instituce, která přichází na pomoc zemím v ekonomickém chaosu. Výměnou za své (finanční) výpomoci MMF vyžaduje, aby země přijaly dalekosáhlé reformy. Některé z těchto reforem pomáhají zemím omezovat korupci – například budováním účinnějších daňových správ nebo systémů výběru daní. Problém je v tom, že mnoho dalších reforem MMF korupci výrazně zvyšuje.

Liberalizace trhů

Naše nejnovější zjištění ukazují, že reformy politiky MMF zaměřené na liberalizaci ekonomik (na rozdíl od těch, které pomáhají zemím stabilizovat platební bilanci) korupci zvyšují.

Reformy liberalizující trh se snaží omezit roli státu v ekonomice privatizací státních podniků, deregulováním trhů, propouštěním ve veřejném sektoru a snižováním mezd. Pomocí pokročilých statistických technik jsme zjistili nejen, že tyto reformy zvýšily korupci, ale také vyloučily možnost, že vztah je způsoben obrácenou kauzalitou (například pokud MMF přidělí více reforem zemím, které jsou více zkorumpované).

Podrobně jsme také zkoumali, jak privatizace veřejných podniků vytváří nové příležitosti pro korupci. MMF požaduje privatizaci ve všech regionech a ve všech odvětvích hospodářství, ale zejména v zemědělství, energetice a telekomunikacích.

Žádat po zemích, aby rychle privatizovaly veřejné podniky – zejména v případě slabých institucí – způsobuje korupci. Vyhlídka na velké množství veřejných aktiv určených k prodeji podnítí dobře spojené elity, aby podplatily veřejné činitele zapojené do procesu prodeje. Veřejní činitelé mají také pobídky, aby se v tomto procesu obohatili. Obvykle vidí, jak se jejich vlastní přínosy snižují kvůli dalším reformám politiky MMF, které vyžadují propouštění ve státní správě a snižování mezd ve veřejném sektoru.

Privatizace není jediným způsobem, jak politika reforem MMF zvyšuje korupci. Omezením nástrojů, prostřednictvím kterých mohou státní úředníci regulovat ekonomiku, snižují všechny druhy politických reforem liberalizace trhu schopnosti státu kontrolovat korupci.

Vezměme si příklad domácího průmyslu chráněného obchodními tarify. Pokud jsou tyto ochrany ohroženy požadavky MMF k odstranění překážek volného obchodu, směřuje průmysl své úsilí o zachování těchto privilegií. Naruší provádění těchto opatření prostřednictvím lobujících nebo podplacených úředníků, kteří mohou ochromit administrativu.

Tento případ ukazuje, že politické rady MMF někdy dosahují opaku toho, co je zamýšleno. Spíše (než snížení korupce odstraněním „strukturálních deformací“) podporuje korupci tím, že ohrožuje silné zájmové skupiny.Tyto skupiny nejsou pasivními hráči. Používají všechny prostředky, které mají k dispozici (legální nebo nelegální), aby si zachovaly svá privilegia.

Posun vpřed

MMF přímo neodpověděl na kritiku, že jeho politiky mohou být škodlivé pro kontrolu korupce. Ale jeho chápání korupce a toho, co je třeba udělat, aby se omezila, se od své první oficiální strategie v roce 1997 zlepšilo. To je dobré znamení.

Například nedávný fiskální monitor MMF (duben 2019) je věnován „omezování korupce“. V této zprávě MMF podporuje protikorupční opatření, která zvyšují fiskální transparentnost, snižují příležitosti pro korupci a posilují mezinárodní spolupráci.

Tyto dobře zamýšlené návrhy mohou být užitečné. MMF se také musí vyhnout takovým politickým reformám, které oslabují státní instituce. A musí najít způsoby, jak kompenzovat ztráty privilegií, které vznikly mocným zájmovým skupinám. V opačném případě bude korupce prospívat.

Publikace k tématu:

Alexander E. Kentikelenis, Sarah Babb: „The Making of Neoliberal Globalization: Norm Substitution and the Politics of Clandestine Institutional Change“, 2019

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.