EU představila strategické partnerství se zeměmi v Perském zálivu

Perský záliv je dynamický sousední region a důležitá brána mezi Evropou, Asií a Afrikou. Bezpečnostní a stabilní situace v oblasti Perského zálivu má přímé důsledky pro EU.

Vysoký představitel EU a Evropská komise přijaly 18. května společné sdělení o strategickém partnerství s Perským zálivem, jehož cílem je rozšířit a prohloubit spolupráci Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu (GCC – Gulf Cooperation Council) a jejími členskými zeměmi.

Šéf unijní diplomacie a místopředseda Evropské komise Josep Borrell řekl: „V době nejistoty a významných výzev pro mezinárodní řád založený na pravidlech, které ještě zhoršila ruská válka na Ukrajině, mohou Evropská unie a země Perského zálivu získat z pevnějšího a strategičtějšího partnerství v řadě klíčových oblastí. Musíme těsněji spolupracovat v oblasti stability v Perském zálivu a na Blízkém východě, globálních bezpečnostních hrozeb, energetické bezpečnosti, změny klimatu a ekologického přechodu, digitalizace, obchodu a investic. Musíme také posílit kontakty mezi studenty, výzkumnými pracovníky, podniky a občany.“

Podívejme se blíže na některé oblasti, ve kterých mají EU a GCC podle sdělení Evropské komise spolupracovat.

EU a GCC společně představují 20 % světové ekonomiky; 17,5 % světového obchodu a pokrývají více než polovinu přímých zahraničních investic. V roce 2020 byla EU největším dovozním a čtvrtým největším vývozním partnerem GCC (s podíly 17,8 %, resp. 6,9 %). Privilegované obchodní a investiční vztahy mezi EU a GCC a jejími členy jsou v silném vzájemném zájmu, nabývají na významu a mají jasný další potenciál. To je ještě důležitější v rychle se měnícím geopolitickém kontextu, kdy EU musí vytvářet aliance a platformy spolupráce, aby mohla sledovat své cíle a posílit svou otevřenou strategickou autonomii. V návaznosti na ruskou agresi vůči Ukrajině bude EU aktivně usilovat o budování silnějších vazeb se zeměmi Rady pro spolupráci v Zálivu s cílem hledat alternativní zdroje energie, včetně energie z obnovitelných zdrojů.

Doprava

V oblasti dopravy bude EU usilovat o další zlepšování spolupráce se zeměmi Perského zálivu v oblasti letectví a o společné úsilí o větší spolupráci a sbližování právních předpisů a o sdílení osvědčených postupů a norem v oblastech, jako je bezpečnost a ochrana letectví před protiprávními činy, řízení letového provozu, sociální a environmentální normy v letectví a práva cestujících v letecké dopravě. EU rovněž podporuje regionální spolupráci v oblasti letectví mezi zeměmi Perského zálivu. Oživená spolupráce mezi EU a Zálivem v oblasti železnic by mohla zahrnovat využívání systému EU pro železniční signalizaci a řízení provozu, výzkum a inovace, technologie s nulovými emisemi a regulační modely a osvědčené postupy. V oblasti infrastruktury EU prozkoumá spolupráci se zeměmi Perského zálivu, mimo jiné v souvislosti s probíhajícími diskusemi o budoucí trans-středomořské dopravní síti v jižním sousedství, jejímž cílem je podpořit silnější spojení s přilehlými strategickými koridory v subsaharské Africe a střední Asii.

Digitalizace

EU je odhodlána řešit výzvy a maximalizovat příležitosti, které digitalizace nabízí, a spolupracovat s GCC, mimo jiné v oblasti digitalizace, konektivity a inovací. Prostřednictvím strategie Global Gateway (Globální brána) bude EU podporovat zavádění digitálních sítí a infrastruktur v nedostatečně obsluhovaných regionech světa, zajišťovat jejich bezpečnost, odolnost a důvěryhodnost a chránit integritu lidí, zejména propagací souboru nástrojů EU 5G. EU bude podporovat zvýšení bezpečné mezinárodní konektivity, zejména mezi Evropou a Perským zálivem, a zapojí se do diskusí o podpoře přístupu k digitalizaci zaměřeného na člověka, včetně respektování univerzálních hodnot. To může následně otevřít možnosti další spolupráce v oblasti datové ekonomiky, vysoce výkonné výpočetní techniky nebo přístupu k umělé inteligenci zaměřeného na člověka. Východiskem pro posílení datové ekonomiky by mohlo být prozkoumání společného zájmu o spolupráci v oblasti průmyslových datových prostorů. EU a GCC mohou spolupracovat na další podpoře zvyšování digitálních dovedností obyvatel zemí GCC, zejména žen a mladých lidí, aby mohli využívat příležitostí digitálního přechodu. Lze prozkoumat vzájemný zájem o spolupráci na koncepci EU týkající se digitálních inovačních center. EU bude rovněž podporovat výměnu názorů se zeměmi Perského zálivu na politiky a postupy EU v oblasti ochrany údajů s cílem podpořit další sbližování s normami EU a mezinárodními normami.

Ekologický přechod, dekarbonizace, LNG a vodík

Partnerství mezi EU a zeměmi Zálivu bude mít zásadní význam také v kontextu globální a regionální udržitelné energetické bezpečnosti a hladkého ekologického přechodu, jak se odráží ve vnější energetické strategii EU zveřejněné souběžně s tímto sdělením. Země GCC, které disponují jedněmi z nejlepších solárních a větrných zdrojů na světě, mají značný potenciál vést přechod k udržitelnosti a dekarbonizaci, mimo jiné zvýšením energetické účinnosti a uplatňováním zásady „energetická účinnost na prvním místě“. Spolupráce mezi EU a zeměmi Zálivu se zaměří mimo jiné na know-how, technologie, regulační rámce, normy a investice. Země Perského zálivu mohou přispět k omezení volatility trhů ovlivněných energetickou transformací v neposlední řadě prostřednictvím zvýšeného vývozu zkapalněného zemního plynu (LNG) jako alternativy k plynu dodávanému potrubím.

Oblast Perského zálivu však může hrát roli i jako výrobce a dodavatel dekarbonizované energie, včetně obnovitelného vodíku a elektřiny. Plán REPowerEU zdůrazňuje potřebu nahradit plyn vyšším podílem obnovitelné energie včetně vodíku. To v kombinaci se snahou partnerů ze Zálivu stát se předními vývozci přinese nové možnosti spolupráce mezi EU a zeměmi Zálivu. EU prozkoumá možnosti výroby a obchodu, které umožní zejména nerušený dovoz obnovitelného vodíku, a to na základě stávajících projektů, zejména v oblasti východního a jižního Středomoří.

V EU i v zemích Perského zálivu je nutná integrovaná infrastruktura pro plyn a vodík, zařízení pro skladování vodíku a přístavní infrastruktura. EU již pracuje na středomořském zeleném vodíkovém partnerství a se zeměmi Perského zálivu prozkoumá možnosti uzavření zelených vodíkových partnerství. EU bude rovněž podporovat užší spolupráci v oblasti elektrické konektivity a udržitelných dopravních spojení. Bude rovněž usilovat o příležitosti pro třístrannou spolupráci v oblasti přechodu na čistou a spravedlivou energii, zejména s Afrikou, Asií a širším Blízkým východem. EU bude podporovat regionální energetickou integraci a spolupráci.

Potraviny

EU bude rovněž spolupracovat se zeměmi Perského zálivu na budování spravedlivých, udržitelných, zdravých a ekologicky šetrných potravinových systémů – v souladu se strategií EU „Farm to Fork“, Sdělení o zajištění potravinové bezpečnosti a posílení odolnosti potravinových systémů, jehož cílem je zvýšit celosvětovou potravinovou bezpečnost. To má zvláštní význam ve světle dopadu ruské agrese proti Ukrajině a jejích důsledků na světové potravinové trhy. EU a země Perského zálivu budou rovněž dále spolupracovat s cílem bojovat proti dezertifikaci a odlesňování, jakož i na rozvoji agrotechnologií pro suché klima.

Partnerství pro regionální stabilitu a globální bezpečnost

Zachování míru, bezpečnosti a stability v širším regionu Perského zálivu je pro EU klíčovou prioritou a důležitým společným zájmem s GCC a jejími členskými státy a dalšími mezinárodními a regionálními partnery. Nestabilita v širším regionu Perského zálivu má přímý vliv na bezpečnostní a hospodářské zájmy EU a projevuje se nejen v sousedství EU, ale i v dalších oblastech společného zájmu, jako je Africký rohSahel.Vzhledem k tomu, že státy Perského zálivu jsou stále aktivnější ve svém vlastním regionu a na širším Blízkém východě i mimo něj, je zřejmé, že trvalá stabilita v širším sousedství EU bude vyžadovat úzkou spolupráci s nimi.

Celé sdělení EK je k dispozici zde v angličtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.