Zastavte válku! Apel na Evropu míru

Mírový manifest naší partnerské organizace odsuzuje útok na Ukrajinu a apeluje na nové bezpečnostní a mírové uspořádání v Evropě.

tranform!europe odsuzuje útok, který Rusko pod vedením Vladimira Putina zahájilo na Ukrajinu. Odmítáme použití vojenské síly proti suverénnímu státu, stejně jako jsme dříve odmítali rozmístění sil NATO v zemích sousedících s Ruskem a v zemích Asie a Afriky a Evropy. Vyzýváme proto k okamžitému příměří, zastavení bombardování, stažení ruských vojsk z ukrajinské půdy a návratu k jednacímu stolu.

Zároveň vyzýváme EU, aby vyvinula maximální úsilí při opětovném zapojení do mírových jednání. V těchto těžkých časech stojíme při obyvatelích Ukrajiny, kteří prožívají ruský útok v plné síle a jejichž životy jsou v ohrožení. Jsme solidární s obyvateli Ukrajiny, kteří jsou nuceni opustit své domovy, a spřádáme sítě solidarity na jejich podporu, včetně poskytnutí přístřeší a bezpečí! Stojíme při obyvatelích Ruska, kteří navzdory útlaku oponují Putinově válce, stejně jako miliony dalších Evropanů, kteří požadují mír. Řešením této neospravedlnitelné eskalace vojenského násilí není další násilí, řešení je politické, založené na zásadách společných, kolektivních bezpečnostních koncepcí, které upřednostňují blahobyt všech národů a dodržování lidských práv a mezinárodního práva. Spojujeme síly s mírovými a sociálními hnutími po celém kontinentu, abychom zastavili tuto iracionální válku, vyzýváme evropské občany, aby ve jménu míru vyšli do ulic, a stojíme při obyvatelích Ukrajiny, kteří jsou nuceni opustit své domovy. Zbraně a války by měly patřit minulosti, budoucností Evropy a lidstva musí být mír!

Evropské veřejné mínění, jak ukazuje každý průzkum Eurobarometru, je rozhodně pro Evropu míru, lidských práv, demokracie a proti jaderným zbraním. Více než 85 % Evropanů je pro tyto cíle, což odhaluje rozpor mezi přáním lidí ohledně budoucnosti Evropy a rozhodnutími politiků. Současná krize je výrazem hlubokých a neřešených rozporů evropské bezpečnostní situace. Od konce studené války se Evropa skládá pouze z kapitalistických států. Mezi státy existují imperialistické rozpory, které jsou umocněny jejich nerovnou hospodářskou a vojenskou silou.

Odmítáme jakoukoliv politiku, která nás vrací k politice bloků a nové studené války. Jsme proti rozšiřování NATO na evropské půdě a jejich vojenské rétorice. Evropa potřebuje a chce mírovou cestu k řešení konfliktů.

Ne válčení, ano diplomacii

Boj za mír má v Evropě dlouhou tradici. Radikální levice je od svých počátků pacifistickou, antimilitaristickou a antiimperialistickou levicí. Staví se proti všem šovinistickým, rasistickým, neokolonialistickým a válkou ospravedlňujícím propagandám vlád, kapitálu a médií. Stavět se proti vytváření obrazů nepřítele neznamená schvalovat politiku vlády. Vyzýváme všechny pokrokové síly a občany, aby pozvedli hlas pro deeskalaci. Vyzýváme k okamžitému ukončení konfrontační rétoriky a vojenských akcí a hrozeb: pokračováním v této taktice ohrožují válka a vojenský konflikt celý náš kontinent a rozšiřují utrpení národů Ukrajiny! Prioritou by vždy mělo být zastavení války!

Národy Evropy příliš dobře vědí, co válka a její strašlivé následky znamenají. EU v současnosti trpí v důsledku ničivé pandemie Covid-19 a jejího katastrofálního zvládání. Truchlíme nad více než 2 miliony mrtvých za poslední dva roky. Pandemie ovlivňuje životy milionů lidí a přetváří ekonomiky. V tomto spojení považujeme zvýšení vojenských výdajů, podněcované a zdůvodněné nárůstem vojenského napětí a válečnou rétorikou, za nepřijatelné. Je pobuřující, že během současné smrtící pandemie se vojenské výdaje zvyšují z 1,63 % na 2,2 % globálního HDP. Vojenský konflikt není jedinou výzvou pro bezpečnost obyvatel Evropy. Hrozivé důsledky klimatických změn lze již pocítit na našem kontinentu a obě tyto krize zesilují strukturální nerovnosti v EU, Evropě i ve světě. Ačkoli tento vojensko-průmyslový komplex není zahrnut ve většině mezinárodních dohod o životním prostředí, jako je Pařížská klimatická dohoda, je jedním z největších znečišťovatelů naší planety a válka je nejničivějším úderem na integritu přírody. Cenné zdroje, které by mohly pomoci odstranit nerovnosti ve zdravotních a sociálních systémech zemí EU, stejně jako obnova a odolnost infrastruktury, jsou vynakládány na vyhlídku vleklé války, která by poškodila národy EU a Evropy. To musí přestat!

Ukončení nové studené války jako prevence jakékoliv další války

Příležitost, která existovala po skončení studené války k vytvoření celoevropského mírového a bezpečnostního systému, nebyla využita. Na jedné straně pokračuje existence NATO, které váže bezpečnostní a vojenskou politiku 22 z 27 členských zemí EU na Spojené státy, a na druhé straně panevropské a inkluzivní struktury, jako je Rada Evropy a OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), byly marginalizovány a vytlačeny z vnímání veřejnosti ze strany NATO, skupiny G7 a samotné EU. Evropská bezpečnostní politika je v několikanásobné krizi. Ukrajina je pouze jedním z několika ohnisek, kde se sráží konfliktní potenciál a diplomatické řízení jednotlivých krizí v akutní fázi nestačí k jejich zneškodnění. Evropa potřebuje bezpečnostní architekturu, která spravedlivě zohlední zájmy všech evropských států. Nadcházející 50. výročí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) je příležitostí k obnově a šancí přijmout aktualizovaný Závěrečný akt, který stanoví základní kameny evropské bezpečnosti. Ve smyslu otevřené diplomacie by do přípravy a realizace konference měla být zapojena mírová hnutí, nevládní organizace a občanská společnost z celé Evropy (a nejen EU) nejen jako doprovodný program, ale spíše jako rovnocenní partneři.

Zvládnutí výzev budoucnosti v míru bude možné pouze tehdy, opustí-li Evropa logiku studené války v minulosti a kolektivně bude čelit budoucnosti. EU musí začít vypracovávat novou nezávislou bezpečnostní strategii přístupnou svým sousedům! Nesnesitelné náklady války vždy zaplatí pracující třída. Zbrojní průmysl se již nesmí těšit beztrestnosti, vydělávat miliony na příjmech a zároveň ničit planetu a zbavovat mládež práva na mírovou budoucnost. Mládež Ukrajiny a Ruska je nyní vyrvána rodinám a posílána do boje ve válce, která slouží oligarchickým zájmům a ohrožuje jejich životy a budoucnost. Stojíme při jejich rodinách a milovaných, všech, kteří byli kvůli této iracionální válce odvedeni do armády, a stavíme se proti patriarchálnímu myšlení, které volá po násilí.

Za nezávislou mírovou a bezpečnostní strategii EU

Není možné hovořit o strategické autonomii EU, když většina členských států EU je členy NATO. Rozvoj identity bezpečnostní politiky EU musí jít ruku v ruce s rozpuštěním NATO a stažením amerických jednotek a zejména jaderných zbraní. Pro nezávislou mírovou a bezpečnostní strategii EU, a tím i pro mírovou Evropu, se EU musí osvobodit od paternalismu bezpečnostní politiky USA. EU je globálním hráčem. Musí se zaměřit na dosahování klimatických cílů, vést sociálně spravedlivý přechod od fosilní k udržitelné energii, přeorientovat svou obchodní politiku směrem ke globálnímu Jihu, respektovat a provádět Úmluvu OSN o uprchlících ve své uprchlické politice. Status neutrálních a nezúčastněných členů EU, jak je výslovně uznán v Lisabonské smlouvě, by měl být přehodnocen, a proto rozšiřuje diplomatické možnosti EU hrát konstruktivní roli v napětí, které nyní narůstá.

Apelujeme na to, abychom se vrátili k mezinárodnímu právu v rámci OSN jako základu pro řešení tohoto konfliktu. NATO je jediný mnohonárodní bezpečnostní systém, který jedná na mezinárodní scéně v rozporu s výslovným mandátem Charty Organizace spojených národů. To z něj dělá hrozbu míru, jak dokazují jeho „operace“ v Evropě, Asii a Africe, které vyvolaly destabilizaci, destrukci a nezdary v plném uplatňování sociálních a lidských práv lidí v intervenovaných oblastech.

Evropa jako zóna bez jaderných zbraní

Požadujeme, aby se všechny evropské státy připojily ke Smlouvě o zákazu jaderných zbraní, jak evropské národy požadují plnou většinou podle jakéhokoli průzkumu, který byl v této otázce proveden. Kromě toho prosazujeme zónu bez jaderných zbraní a vojensky nekoncentrovanou zónu v celé Evropě, od Středozemního moře po Baltské a Severní moře, jako první krok k Evropě bez jaderných zbraní. Požadujeme, aby USA znovu vstoupily do Smlouvy o jaderných silách středního doletu a aby se Rusko i USA zdržely opětovného vstupu do nepřátelských závodů v jaderném zbrojení. Svět bez jaderných zbraní je bezpečnější svět pro všechny!

Stručně řečeno, vyzýváme k:

  • okamžitému zastavení ruského vojenského útoku na Ukrajinu. Respektujeme suverenitu národů a odmítáme vojenské akce a hrozby vůči suverénnímu státu, stejně jako jakoukoli změnu hranic formou vojenské agrese.
  • okamžité zastavení válečné rétoriky a taktiky a návrat k diplomatickým stolům.
  • zprostředkování OBSE a OSN k zastavení jakékoli vojenské akce a nasazení všech diplomatických nástrojů podle právního rámce OSN a vypracování a provádění nové mírové dohody.
  • EU, aby převzala iniciativu a navrhla širokou celoevropskou konferenci o míru a kolektivní bezpečnosti, včetně Ruska, s cílem dosáhnout komplexního řešení krize ve všech jejích rozměrech. To, co bylo možné během studené války na Helsinské konferenci, je dnes ještě potřebnější.
  • EU, aby obnovila jednání o mnohostranném a komplexním odzbrojení, včetně jaderných zbraní a zbraní středního doletu.

Apelujeme na obyvatele Evropy, aby se postavili za pevné hodnoty míru a lidských práv s vědomím, že obrana míru je jedinou cestou ke světu, který sdílí mínění, že válka nikdy neřeší konflikty, ale vytváří konflikty nové.

Tento článek vychází v rámci  spolupráce s Transform! Europe.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.