Evropa chce posílit legální migraci

Evropská komise předkládá řadu nových iniciativ v rámci balíčku opatření týkajících se mobility kvalifikovaných a schopných pracovníků, jejichž cílem je zvýšit přitažlivost Unie pro nadané lidi ze zemí mimo EU a usnadnit jim mobilitu v rámci Unie.

Evropští zaměstnavatelé se potýkají se stárnutím obyvatelstva EU a se stále větším počtem zelených a digitálních pracovních míst, která vyžadují nové dovednosti, a proto mají problém najít potřebné pracovníky. To je problém zejména pro malé a střední podniky, jak ukazuje nedávný průzkum EU.

Členské státy budou v celosvětové soutěži o kvalifikované pracovníky těžit z těchto iniciativ:

Rezervoár talentů EU – Snazší nábor pracovníků ze zemí mimo EU

Komise navrhuje vytvořit rezervoár talentů EU, jenž by usnadnil nábor uchazečů o zaměstnání ze zemí mimo EU do profesí, které se v celé EU potýkají s nedostatkem pracovních sil. Toto inovativní opatření, první platforma EU svého druhu, usnadní a urychlí nábor pracovníků na mezinárodní úrovni, což zaměstnavatelům umožní vybírat si ze širší základny dovedností a schopností. Účast na rezervoáru talentů EU spolu se správou této platformy bude pro členské státy dobrovolná. Platforma bude rovněž informovat o přijímacích řízeních a migračních postupech v členských státech EU. Zahrne i jasné záruky pro zajištění spravedlivého průběhu náboru a spravedlivých pracovních podmínek.

Rezervoár talentů EU bude kromě toho podporovat realizaci talentových partnerství. Ta spočívají v individuálně uzpůsobených partnerstvích se zeměmi mimo EU, jež nabízejí mobilitu za účelem práce nebo odborné přípravy. Uchazeči o zaměstnání, kteří rozvinuli své dovednosti v rámci talentového partnerství, obdrží certifikát talentového partnerství (angl. Talent Partnership Pass), který doloží kvalifikaci uchazeče a který si budou moct zobrazit zúčastnění zaměstnavatelé. Lze očekávat, že možnosti legální migrace budou odrazovat od té nelegální. Je však nutné je doplnit o posílenou spolupráci v oblasti návratové a readmisní politiky.

Snazší a rychlejší uznávání kvalifikací získaných ve třetích zemích

Hlavní pomocí pro zaměstnavatele hledající kvalifikované pracovníky a pro státní příslušníky třetích zemí usilující o přístup na trh práce v EU a integraci do hostitelských společností je usnadnit uznávání kvalifikací a dovedností získaných v zemích mimo EU.

Komise doporučuje soubor opatření, která zjednoduší a urychlí uznávání dovedností a kvalifikací státních příslušníků třetích zemí. Tato opatření by zmodernizovala stávající systém EU uznávání kvalifikací a přiblížila jej systému, který platí pro státní příslušníky zemí EU stěhující se do jiného členského státu.

Učinit z mobility ve vzdělávání příležitost pro všechny

Cílem navrhovaného doporučení Rady „Evropa v pohybu – možnosti mobility ve vzdělávání pro všechny“ je podpořit mobilitu ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy. Vyzývá členské státy, aby z mobility ve vzdělávání v rámci EU učinily nedílnou součást všech forem vzdělávání a odborné přípravy, od školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, zejména učňovského vzdělávání, přes vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých až po mládežnické výměny.

Komise navrhuje stanovit pro rok 2030 nové ambiciózní cíle: zvýšení podílu zkušeností s mobilitou na nejméně 25 % u absolventů vysokoškolského vzdělávání, nejméně 20 % u účastníků vzdělávání s omezenými příležitostmi a nejméně 15 % u účastníků odborného vzdělávání. Návrh rovněž propaguje přitažlivost EU jakožto vzdělávací destinace pro nadané studující ze třetích zemí v souladu s geopolitickým rozměrem Evropského prostoru vzdělávání. Vychází z konkrétních doporučení, která formulovala evropská panelová diskuse občanů věnovaná tomuto tématu. Návrh obsahuje závazek Komise sledovat a podporovat členské státy při vypracovávání národních akčních plánů pro konkrétní plnění těchto cílů.

Zdroj: Evropská komise

Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.