Překvapivá zjištění o pyramidách v Gíze (2. část)

V prvním díle seriálu o pyramidách v Gíze jsme představili myšlenku, že jedním z cílů civilizace starého Egypta bylo – obrazně řečeno – kombinatoricky složit Oko Boha Hóra, a obnovit tak původní jednotu. Podívejme se nyní na tyto úvahy podrobněji.

Úvodem si připomeňme závěry o egyptských pyramidách, k nimž jsme dospěli v článku Překvapivá zjištění o pyramidách v Gíze (1. část). V tomto textu jsme jako klíč k objasnění jejich funkce použili teorii struktury tří a osmi počátků (3P a 8P), jak ji popsal jihokorejský vědec J. W. Park [1].

Na základě rozpoznání číselné struktury pyramid, a její podobnosti s numerickým systémem Knihy Proměn (I-ťing), jsme uvedli hypotézu, že v systému těchto staveb hrála roli mj. také kombinatorika. Celá lokalita by se tak zjednodušeně dala zpodobnit následující ilustrací:

Obr. 1 Trojice hlavních pyramid na plošině v egyptské Gíze. Dvě osmistěnné pyramidy Menkaurova a Cheopsova se nacházejí na krajích, a uprostřed stojí čtyřstěnná Chefrenova. Trojice staveb není uspořádaná v přímé linii, ale v trojúhelníku. V údolním chrámu Menkaurovy pyramidy nalezl v roce 1908 archeolog George Reisner osm triadických soch, tvořené postavami faraona Menkaura, bohyně Hathor a dítěte jakožto symbolu provincie Horního Egypta. V případě Cheopse by pak tato trojice měla sestávat z faraona Cheopse, bohyně Bastet a dítěte jakožto provincie Dolního Egypta – avšak z těchto soch se našlo pouze torzo, a údolní chrám Cheopsovy pyramidy již neexistuje. Podle hypotézy docházelo ke kombinování osmi triád Cheopse s osmi triádami Menkaura (zde jako příklad zvolen Cheops: 2 a Menkaure: 7), a ve středním Chefrenovi probíhalo složení obou trigramů do hexagramu (znaku složeného ze šesti čar). V centrální pyramidě tak vznikalo osm krát osm, tedy 64 kombinací hexagramů – což odpovídá číselné struktuře Knihy Proměn (I-ťing).

Na krajích komplexu vidíme dvě osmistěnné pyramidy – Cheopsovu a Menkaurovu – které se nacházejí v základně trojúhelníka, analogicky jako dvojice protikladů yin a yang. Podle této hypotézy dodával Menkaure první z osmi trigramů, Cheops druhý z osmi trigramů, a v Chefrenovi – jakožto středním neutro prvku – se slučovalo osm trigramů krát osm trigramů z obou krajních pyramid, čímž vznikalo 64 kombinací hexagramů (znaku složeného ze šesti čar). Za osm trigramů si můžeme dosadit frekvence zvuku či světla, tedy například osm tónů hudební oktávy, či osm základních barev. To názorně demonstrují flash aplikace GIZA.SWF a GIZA64.SWF, dostupné ke stažení na webu http://giza64.euweb.cz [2]. Sloučením osmi frekvencí z obou krajních pyramid pak vznikalo 64 tónů, tedy rozsah piana – osm oktáv.

Podle egyptské mytologie bylo Oko Boha Hóra v boji rozsekáno zlým Sethem na šest částí (tedy na hexagram, resp. 64 kombinací hexagramů). Pyramidy tak vytvářely 64 kombinací na cestě ke sjednocení s Bohem, a jejich cílem tak bylo, obrazně řečeno, „složit oko Boha Hóra“ a obnovit tak původní jednotu [3].

Cheops a Menkaure jako spojené protiklady

Dosavadní texty publikované k tématu egyptských pyramid zpravidla neberou v úvahu, že Cheopsova a Menkaurova v tomto systému náležejí k sobě, tvoří dialektickou dvojici v základně trojúhelníka, zatímco Chefren, jakožto střední neutro prvek, je postaven na jeho vrcholku.

Obr. 2 Cheops a Menkaure jako dialektické protiklady (yin-yang) v základně trojúhelníka, a Chefren jako střední neutro prvek na vrcholku.

Většina výzkumníků se zabývá především Cheopsem (bezpochyby se jedná o největší a nejvíce impozantní stavbu), avšak často opomíjí zbývající dvě pyramidy – Menkaurovu a Chefrenovu. Podle našeho názoru je však potřeba tuto trojici vnímat jako jeden celek, jako tři součásti jediného komplexu. Největší a nejmenší stavba v této soustavě patří k sobě, a společně vytvářejí dvojici yin-yang, podobně jako například Slunce a Měsíc. Analogicky jako tato nebeská tělesa lze obě pyramidy považovat za dialektickou dvojici, i přes nepoměr v jejich fyzické velikosti. Předpoklad, že Cheops a Menkaure v tomto systému náležejí k sobě, lze odvodit z následujících vlastností:

1) Strany pyramidy Cheopsovy a Menkaurovy jsou prolomeny identickým způsobem. Toto prolomení zdvojnásobuje počet stran, a z těchto staveb činí osmistěny. Oproti tomu prolomení stran Chefrenovy pyramidy je provedeno méně výrazně, takže se tato stavba ze všech tří nejvíce přibližuje tvaru jednoduššího čtyřstěnu [4].

2) Struktura zádušních a údolních chrámů je podobná u Cheopsovy a Menkaurovy pyramidy, zatímco zcela odlišná u Chefrenovy. Zádušní chrámy jsou u Menkaura a Cheopse vzhledem k východnímu čelu pyramidy orientované na šířku – z logických důvodů, protože v jejich případě se jedná o osm volitelných kombinací, proto musí být stavba širší. Naproti tomu zádušní chrám Chefrenovy pyramidy je konstruován jako výrazně užší, což je také logické – jeho konstrukce nasvědčuje tomu, že je pro něj charakteristické sjednocující číslo dvě, a tedy slučovací funkce dvou trigramů z obou krajních pyramid. (V údolním chrámu Chefrena najdeme dva vstupy pro bohyně Hathor a Bastet.) Struktura zádušního a údolního chrámu Chefrena se tak s trochou tolerance dá označit za „dvojkovou“ či „binární“.

3) V blízkosti Menkaurovy a Cheopsovy pyramidy najdeme trojici satelitních pyramid, zatímco u Chefrena jedinou. Celkově se tak jedná o sedm satelitních pyramid: tři satelitní u Cheopse, tři u Menkaura, plus jedna u centrálního Chefrena. Ten hraje v systému sjednocující roli (je sjednotitelem Cheopse a Menkaura), což Egypťané znázorňovali tzv. symbolem sema-tawy, který najdeme na bočních stranách trůnu faraona Chefrena.

Obr. 3 Slučovací roli Chefrena vyjadřuje znak sema-tawy, zobrazený na stranách trůnu faraona, který byl také považován za spojovatele zemí Horního a Dolního Egypta – tedy dvou trigramů do hexagramu. (Podle mytologie je „Egypt projekcí nebes“, což vyjadřuje, že struktura zemí Egypta i kosmického řádu je identická.) Střední osa symbolizuje průdušnici a sjednocující funkci, trojice liliových a papyrových rostlin po stranách platí za označení Horního a Dolního Egypta. Za analogický symbol lze považovat židovský sedmiramenný svícen, v egyptské kultuře pak můžeme vysledovat podobnost s vyobrazením proslulé Aeskulapovy hole, což jsou dvě sinusoidy, obtáčející středovou osu. (Obr.: HID, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons)

Jak zařadit do systému 3P a 8P

Pro porozumění funkci celého komplexu je potřeba jednotlivé stavby zařadit do systému hetero-neutro-homo, jak jej popsal J. W. Park v teorii struktury 3P a 8P.

  • Menkaurova pyramida je prvkem yang (hetero). Nejmenší pyramida je asociována s typickými yang hodnotami, kterými jsou přímost, linearita, světlo, Slunce (přímé sluneční paprsky). Samotné jméno faraona v egyptské transkripci je „Men-Kua-Ra“, je tedy spojen s egyptským slunečním bohem Ra.
  • Chefrenova pyramida je prvkem neutro – je středním neutrálním prvkem spojovatele a kombinátora.
  • Cheopsova pyramida je prvkem yin (homo). Je asociována s Měsícem, se zklidňujícím a ochlazujícím živlem vody, a také s ženskou yin cykličností (srovnejme s Menkaurem, tedy mužskou, yangovou přímostí a linearitou).

Zařazení jednotlivých staveb do systému 3P (hetero-neutro-homo) můžeme shrnout v následující tabulce:

Tabulka 1 – zařazení jednotlivých prvků do systému 3P – hetero, neutro, homo

64 kroků ke složení Oka Boha Hóra

Podle naší hypotézy tak ve střední Chefrenově pyramidě vznikalo zmíněných 64 kombinací hexagramů [5]. Těchto 64 kombinací (tedy 64 znaků složených ze šesti čar, buď přerušovaných yin, nebo plných yang) může nést různá označení, která jsou známa ze současné moderní vědy i starověkých tradic:

  • Harameinův bod. Označení podle švýcarského fyzika Nassima Harameina, který tento hypotetický kombinatorický základ reality zkoumá pomocí fyzikálních a matematických metod.
  • Mer-Ka-Ba. Egyptský výraz, který ve svých pracích používá autor Drunvalo Melchizedek [6]. Pojem Mer-Ka-Ba lze překládat jako světlo (Mer), duše (Ka) a tělo (Ba).
  • Květ života. Pojem pocházející ze starověké tantry.

Bůh Thoth, který je v egyptské historii znám také jako Hermes Trismegistos – stavitel pyramid – podle egyptské mytologie sdělil bohovi Hórovi, že zná způsob, jak jeho rozdělené oko složit dohromady.

Současný americký výzkumník Douglass A. White v práci „The Holistic Change Maker“ publikoval názornou tabulku skládání Hórova oka v 64 krocích [7]. Může se tak jednat o konkrétní návod Egypťanů, jak Hórovo oko složit pomocí kombinatoriky pyramid.

Obr. 4 Výzkumník Douglass A. White publikoval konkrétní tabulku skládání Hórova oka v 64 krocích. Vycházel přitom ze sekvence uváděné starověkými Egypťany, rekonstruované z papyrových záznamů.

Tuto tabulku jsme využili také ve flash aplikaci GIZA64.SWF, kterou si lze stáhnout z webu http://giza64.euweb.cz. Hráč v ní může zkusit, zda v postupu skládání objeví jednoduchý systém, a podaří se mu tak Hórovo oko sestavit dohromady. Nutno dodat, že rozložení barev a zvuků bylo v tomto případě zvoleno arbitrárně, a konkrétní přiřazení jednotlivých kombinací barev, zvuků a šesti částí Hórova oka může být ve skutečnosti zcela odlišné.

Obr. 5 Překryje-li se obraz Hórova oka sagitálním snímkem lidského mozku, každá část reprezentuje oblasti středu mozku, a odpovídá také neuroanatomické lokalizaci smyslů. Část 1/2: čich. Část 1/4: zrak. Část 1/8: myšlení. Část 1/16 sluch. Část 1/32: chuť. Část 1/64: hmat. (Obr.: Kompak; Derivative work:  Benoît Stella; Vectorization:  Ignacio Icke, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Praktické důsledky: cesta vzestupu

Jaké však mohou mít uvedené poznatky konkrétní důsledky v praxi? Víme, že Hórovo oko bylo Sethem rozsekáno na šest částí, a úkolem Egypťanů je složit ho dohromady. Těmto šesti částem je možné přiřadit i odpovídající části v centru lidského mozku [8]. Podle Egypťanů je mozek tím, co člověka odděluje od vnímání a prožívání vyšší skutečnosti, analogicky jako rozsekané Hórovo oko. Uvedená tabulka skládání Hórova oka v 64 krocích by pak mohla sloužit jako konkrétní kombinatorický návod pro cestu k harmonizaci, a tím k vyšším a sjednocujícím úrovním.

Autor uvítá ohlasy k tématu na mail: michalcerny.media@seznam.cz

Stáhnout celý článek ve formátu PDF: pyramidy-jako-kombinatorický-systém-2-část

Download the English translation: pyramidy-jako-kombinatoricky-system-2-(EN)

Odkaz na první část: Překvapivá zjištění o pyramidách v Gíze (1. část)

Časopis !Argument se drží otevřené redakční politiky – články našich autorů tak nemusejí vyjadřovat názory redakce a jsou publikovány v rámci umožnění co nejotevřenější veřejné debaty.

Poznámky a literatura:

[1] Kap. Filosofické a přírodovědné základy čínské medicíny (str. 13-110) In: Růžička, Radomír: Mikrosystémy akupunktury z hlediska současného poznání. Nakl. Poznání, Olomouc 2002

[2] viz http://giza64.euweb.cz

Pozn.: Aplikace GIZA.SWF a GIZA64.SWF jsou na tomto webu uloženy ve flash formátu SWF. Společnost Adobe ukončila podporu Flash playeru, proto je možné programy přehrát v bezplatné náhradě, nástroji RUFFLE: https://ruffle.rs/#downloads (Použijte prosím desktopovou verzi přehrávače. Soubor musí být pojmenován GIZA64.SWF, resp. GIZA.SWF).

[3] Povšimněme si podobnosti jména Seth či Sutech se Satanem, tedy Božím protivníkem. Zatímco kombinatorické složení oka Boha Hóra představuje spirituální cestu vzhůru směrem ke sjednocení, postava Setha, Sutecha či Satana tomuto duchovnímu vzestupu brání. 

[4] Kato, Akio: The concavity of the Great Pyramid Can Be Derived from Inward Sloping Courses Needed for the Stability. In: Archeological Discovery, Vol. 11 No. 2, April 2023

Dostupné on-line: https://www.scirp.org/pdf/ad_2023022716051094.pdf 

[5] Melchizedek, Drunvalo: Prastaré tajemství Květu života, svazek 2 (str. 407); PRAGMA, Praha 2009.

Pozn.: V systému pyramid se jedná o slučování osmi trigramů (Nebesa, yang) s osmi trigramy (Země, yin), celý komplex staveb tedy má mnoho společného s praxí mystické sexuality, podobně jako například jóga či tantra. („Jóga“ znamená v překladu „spojení“, příbuznými slovy jsou anglické „join“, či slovanské „jho“.) Drunvalo Melchizedek ve své práci popisuje osobnostní systém starých Egypťanů, vycházející právě z egyptské tantry. Egypťané podle něj nerozlišovali pouze dvě sexuální orientace, ale osm základních sexuálních typů. Konkrétně se jednalo o těchto osm kombinací: mužská heterosexuální, mužská homosexuální, ženská heterosexuální, ženská homosexuální, mužská bisexuální, ženská bisexuální, ženská asexuální, a mužská asexuální. Těchto osm sexuálních typů pak kombinovali s osmi typy osobností, čímž vzniká matrice 64 možných konfigurací osobnosti. Drunvalo Melchizedek pak popisuje konkrétní způsoby, jakými duše (Ka) při procházení reinkarnacemi volí mezi 64 konfiguracemi osobností – analogicky jako molekula dědičnosti DNA, která v evolučním procesu prochází 64 kombinacemi tripletů.

[6] Melchizedek, Drunvalo: Prastaré tajemství Květu života, svazek 1 (str. 23), svazek 2 (str. 454); PRAGMA, Praha 2009. 

Pozn.: Drunvalo Melchizedek hovoří o tom, že Egypťané rozlišovali osm způsobů programování Mer-Ka-By, analogicky k osmi základním sexuálním typům – programování mužské (heterosexuální a homosexuální), ženské (heterosexuální a homosexuální), obojetné (bisexuální mužské, bisexuální ženské), a žádné (asexuální mužské, asexuální ženské).

[7] White, Douglass A.: The Holistic Change Maker (Book of Changes) (str. 18); Sacred Scarab Institute, 2022

Dostupné on-line:

https://www.dpedtech.com.tw/media/9-The-Holistic-Change-Maker-Book-of-Changes-古埃及與易經.pdf

[8] ReFaey, Karim: The Eye of Horus: The Connection Between Art, Medicine, and Mythology in Ancient Egypt

Dostupné on-line:

https://www.researchgate.net/publication/333325577_The_Eye_of_Horus_The_Connection_Between_Art_Medicine_and_Mythology_in_Ancient_Egypt

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.