Silvestr aneb Když se dá vzduch krájet

Německá Agentura pro životní prostředí rozebrala dopady zábavné pyrotechniky na ovzduší.

Na ohňostroje je krásný pohled. Má to však i negativní stránky: popáleniny, poranění očí a sluchu, škody způsobené výbuchy a další škody na majetku vozidel a budov, zanášení plastů do životního prostředí, obrovské množství odpadků, vyděšená domácí zvířata, jakož i ekologické škody a rušení volně žijících živočichů.

Každoročně se při odpalování zábavní pyrotechniky uvolní přibližně 2 050 tun pevných částic (PM10, tj. částice menší než 10 μm,), z toho většina na Silvestra. Toto množství odpovídá přibližně 1 % celkového množství jemného prachu uvolněného v Německu. Na základě aktuálních analýz údajů o ovzduší publikace s názvem „Zum Jahreswechsel: Wenn die Luft zum Schneiden ist“ ukazuje, že v první den nového roku je na mnoha místech znečištění ovzduší zdraví ohrožujícími částicemi vyšší než kdykoli jindy v roce. Shrnuje také všechny relevantní účinky zábavní pyrotechniky na člověka a životní prostředí.

Spolu s emisemi uvolňovanými při silvestrovském ohňostroji je na Silvestra vysoké znečištění částicemi PM10. Zejména v hodinách po půlnoci se v hodinovém průměru vyskytují naměřené hodnoty až několik 1000 mikrogramů na m3. Tyto vysoké hodinové hodnoty ovlivňují také denní průměr PM10, který se používá k hodnocení ochrany lidského zdraví.

Co je v ohňostroji? V závislosti na typu tvoří 60-75 % zábavní pyrotechniky pláště, konstrukční díly a obaly, pro které se používá např. papír, lepenka, plast… Zbývajících 25-40 % tvoří pyrotechnické nálože, které se skládají především z černého prachu, směsi dusičnanu draselného, dřevěného uhlí a síry. Takzvané efektové sady poskytují rány, pískání a barvy. Sloučeniny stroncia, mědi a barya barví rakety červeně, modře a zeleně.

Jak rychle znečištění jemným prachem po silvestrovském ohňostroji ustoupí, závisí především na povětrnostních podmínkách. Silný vítr pomáhá rychle rozptýlit znečišťující látky. Při slabém větru a omezené vertikální výměně vzduchu však znečišťující látky zůstávají v ovzduší po mnoho hodin a hromadí se ve spodních vrstvách atmosféry. Význam meteorologických podmínek pro stav znečištění během Nového roku je patrný z map na obrázku 2 na str. 9.

Důsledky a zdravotní rizika

V zájmu ochrany zdraví lidí stanovila Evropská komise limity pro pevné částice (a další znečišťující látky). Limity pro pevné částice platí od 1.1.2005 a jsou závazné ve všech členských státech EU. U PM10 nesmí být denní průměr 50 µg/m3 překročen více než 35krát za rok.

Částice se mohou dostat i do plicních sklípků, a tím do krevního oběhu. Pro tyto částice (PM2,5) platí roční průměrná mezní hodnota 25 µg/m3, která je dodržována v celém Německu. Pro Silvestra nejsou tyto roční průměrné limity skutečně relevantní. Zde se jedná spíše o krátkodobou expozici, která může mít rovněž význam pro zdraví: Světová zdravotnická organizace doporučuje nepřekračovat denní průměr 25 µg/m3 více než tři dny v roce. Jak je vidět na obrázku 3 (str. 10), tato hodnota pro PM2,5 byla na Silvestra 2019 v důsledku nočního ohňostroje na mnoha měřicích stanicích zřetelně překročena.

Vdechování prachových částic ohrožuje lidské zdraví – jak v případě krátkodobé vysoké, tak dlouhodobé zvýšené expozice. Účinky sahají od dočasného poškození dýchacích cest přes zvýšenou potřebu léků u astmatiků až po zvýšený počet hospitalizací pro respirační onemocnění a kardiovaskulární problémy a zvýšení úmrtnosti. Existuje dokonce podezření, že neexistuje prahová hodnota pro pevné částice, pod níž by se neočekával škodlivý účinek. To znamená, že nežádoucí účinky lze omezit, ale ne jim zcela zabránit. Kromě toho lze předpokládat, že expozice prachovým částicím o silvestrovské noci je obzvláště škodlivá pro zdraví. To má dva důvody. Za prvé, ke znečištění ovzduší dochází v době, kdy se v interiéru i exteriéru vyskytují nízké venkovní teploty v kombinaci s nízkou vlhkostí.

Kombinace těchto faktorů přispívá k pravděpodobnosti podráždění, astmatických záchvatů a infekcí dýchacích cest. Za druhé, produkty hoření ohňostrojů mohou obsahovat toxické a dýchací cesty dráždící látky (např. oxid siřičitý a oxid dusičitý) a různé částice (některé polycyklické aromatické uhlovodíky a kovy). V závislosti na typu výrobku, způsobu použití a povětrnostních podmínkách se tyto produkty hoření mohou vyskytovat ve velmi rozdílných koncentracích. I když o akutních účincích krátkodobého vysokého znečištění jemným prachem, jako je tomu například na Silvestra, se toho ví mnohem méně než o dlouhodobých zvýšených koncentracích v ovzduší, které dýcháme: z hlediska preventivní péče o zdraví je rozumné a doporučitelné jakékoli snížení emisí jemného prachu a vyhýbání se jim.

Nejen škodlivé látky, ale také odpadky

Mnoho lidí se na Silvestra vyřádilo a zanechalo po sobě na ulicích a chodnících tuny odpadků, jako jsou zbytky petard, obaly, lahve a nůžky. Jak uvedl německý Svaz komunálních podniků 20. prosince 2018: „Jen v pěti největších německých městech (Berlín, Hamburk, Mnichov, Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem) odvezou komunální firmy likvidující odpad na Nový rok přibližně 191 tun silvestrovského odpadu. Na Nový rok 1. ledna je v těchto městech nasazeno více než 1100 pracovníků, kteří uklízejí ulice a chodníky od odpadků.“ Chemikálie obsažené ve zbytcích zábavní pyrotechniky mohou být spláchnuty deštěm a tající vodou a skončit v půdě a vodních zdrojích. Správná a včasná likvidace je proto důležitá a měl by ji provádět každý, kdo zábavní pyrotechniku odpaluje.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.