Odebrat Rusku právo veta v Radě bezpečnosti je téměř nemožné. Možná bychom místo toho měli od OSN očekávat méně

OSN je bezmocná při řešení ruské agrese na Ukrajině, stejně jako byla bezmocná při řešení agrese USA a Spojeného království v Iráku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden ve svém projevu znovu kritizoval Radu bezpečnosti OSN a prohlásil, že dokud bude mít Rusko v tomto orgánu právo veta, bude bezmocné udělat cokoli, aby zastavilo válku na Ukrajině – nebo jakýkoli jiný konflikt.

Ukrajinští vojáci dělají svou krví to, co by měla svým hlasováním dělat Rada bezpečnosti OSN. […] Právo veta v rukou agresora je to, co dostalo OSN do slepé uličky.

Pokaždé, když se některý z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN – USA, Rusko, Francie, Velká Británie a Čína – dopustí odporných činů, ozve se vlna hlasů odsuzujících bezmocnost a neschopnost OSN zastavit konflikty a zvěrstva, uvedla Tamsin Phillipa Paigeová ve svém příspěvku pro The Conversation.

Nejnověji se to týká ruské války na Ukrajině. Tuto kritiku jsme zaznamenali také v souvislosti s invazí do Iráku vedenou Spojenými státy a Velkou Británií na počátku roku 2000.

Hlavní součástí této kritiky je skutečnost, že pět stálých členů Rady bezpečnosti (běžně označovaných jako „P5“) má právo veta, které může zabránit opatřením OSN, pokud se dopustí protiprávního jednání. Ostatních 10 rotujících členů Rady bezpečnosti toto právo nemá.

Právě toto právo veta brání vyloučení Ruska z OSN, k čemuž Zelenskij opakovaně vyzýval, protože pozastavení členství nebo vyloučení člena z OSN vyžaduje rozhodnutí Rady bezpečnosti.

Tato kritika je zcela oprávněná – P5 by neměla být schopna zabránit OSN, aby proti nim zakročila. Nejedná se však o selhání samotné OSN, ale spíše o konstrukční prvek celého systému OSN.

Reforma OSN je funkčně nemožná, a proto je třeba přestat od tohoto globálního orgánu tolik očekávat.

Někteří jsou si rovnější než jiní

Podle čl. 2 odst. 1 Charty OSN je OSN založena na zásadě svrchované rovnosti. To by v zásadě mělo znamenat, že všechny národy jsou si podle mezinárodního práva rovny.

Ve skutečnosti, i když vezmeme v úvahu jen zbytek Charty OSN, je zřejmé, že tomu tak není. Ano, všechny státy ve Valném shromáždění OSN mají jeden hlas a všechny tyto hlasy mají stejnou váhu, ale to je poněkud bezvýznamné, protože práce Valného shromáždění není právně závazná.

Jediným orgánem OSN, který má pravomoc vydávat závazné mezinárodní právo, je Rada bezpečnosti. A to pouze v případě, že jedná podle kapitoly VII Charty OSN za účelem udržení mezinárodního míru a bezpečnosti.

Aby rezoluce v Radě bezpečnosti prošla, musí ji podpořit nejméně devět členů – a co je rozhodující, žádný člen skupiny P5 nesmí hlasovat proti. To je to, co se rozumí právem veta P5.

Když se na konci druhé světové války připravovala Charta OSN, dohodly se spojenecké mocnosti a Francie, že se do dokumentu zapíší jako P5.

Do této skupiny patřila i „Čínská republika“, vláda vedená Čankajškem na Tchaj-wanu, která měla křeslo v Radě bezpečnosti až do roku 1971, kdy Valné shromáždění Tchaj-wan vyloučilo a předalo křeslo Čínské lidové republice. A když se počátkem 90. let 20. století rozpadl Sovětský svaz, zdědilo jeho místo v Radě bezpečnosti na základě protokolu z Alma-Aty Rusko.

Charta svěřila skupině P5 konečnou odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti a zároveň ji funkčně vyřadila z kontroly, protože má právo veta.

Nejednalo se o nedopatření nebo selhání designu, ale o záměrné rozhodnutí. To je jasně vidět, když se podíváte na znění čl. 27 odst. 3. Tento článek vyžaduje, aby se člen Rady bezpečnosti zdržel hlasování o záležitosti, pokud je stranou sporu – nevztahuje se však na rezoluce odvolávající se na kapitolu VII (tj. právně závaznou rezoluci).

Skutečnost, že charta obsahuje omezení práva veta, ale pouze ve vztahu k nezávazným rezolucím, svědčí o záměru postavit P5 mimo kontrolu.

A co reforma veta?

Pokud existence práva veta brání přijetí jakýchkoli opatření Rady bezpečnosti proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu (nebo proti kterémukoli jinému státu P5, když se dopustí podobného jednání), proč ho prostě nezreformujeme?

To však nelze, protože tvůrci Charty OSN reformu neuvěřitelně ztížili. Pětka si totiž zajistila právo vetovat jakékoli navrhované reformy struktury OSN tím, že všechny změny Charty musí kromě dvoutřetinové většiny ve Valném shromáždění ratifikovat každá z nich.

To v podstatě znamená, že reforma Charty OSN je mimo hru, protože P5 by mohla vetovat omezení svého práva veta.

Jedinou možností reformy je zrušení Charty OSN a reforma OSN na základě nové smlouvy, která omezí nebo zruší právo veta.

Vzhledem k tomu, že stav globální solidarity je dnes ve srovnání s koncem druhé světové války, kdy byla OSN založena, velmi odlišný, nechce se mi tento přístup zkoušet. Pětka, která je omezována Chartou, když se jí to hodí, je méně nebezpečná než pětka, která se zcela vymyká mezinárodnímu právu a je zcela neomezená ve své agresi.

Zmírnění našich očekávání

Ano, to znamená, že OSN je bezmocná při řešení ruské agrese na Ukrajině, stejně jako byla bezmocná při řešení agrese USA a Spojeného království v Iráku. A ano, zdá se, že to odporuje původnímu účelu tohoto globálního orgánu, který byl vytvořen za účelem:

zachránit následující generace před válečnou pohromou, která za našeho života dvakrát přinesla lidstvu nevýslovné utrpení.

Jak Zelenskij opakovaně zdůraznil, i Rada bezpečnosti byla při svém vzniku pověřena udržováním mezinárodního míru a bezpečnosti.

Přijetím tohoto mandátu si však P5 zajistila, že se na ni nebude vztahovat. Vytvořením OSN se postavili nad zákon a nad pravomoc OSN právě proto, aby se mohli vyhnout kontrole svých činů. Rovněž si zajistily, že budou moci zabránit jakékoli reformě OSN, která by omezila jejich moc.

Možná je tedy načase, abychom začali brát OSN tak, jak je – jako diplomatický kongres, jehož cílem je zlepšit svět prostřednictvím podpory spolupráce. Spíše než to, co si od ní slibujeme – světovou vládu schopnou nastolit mír.

Autorka: Tamsin Phillipa Paigeová (vedoucí lektorka, Deakin University)

Zdroj: The Conversation, „Stripping Russia’s veto power on the Security Council is all but impossible. Perhaps we should expect less from the UN instead“ (21.09.2023)

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.