Miliardy eur na podporu uhelných regionů v EU jen málo přispívají k energetické transformaci

Peníze daňových poplatníků EU nepřinesly očekávané změny.

Podle Evropského účetního dvora (EÚD), který analyzoval dopady fondu podpory ve výši přibližně 12,5 miliardy eur v období 2014 až 2020, podpora EU pro uhelné regiony příliš nepomohla v oblasti změny klimatu, uvedl web Balkan Green Energy News.

Audit se týká dopadů, které měly finanční prostředky na sedm uhelných regionů v Německu, Polsku, Rumunsku, České republice a Španělsku.

Audit také ukázal, že navzdory obecnému snížení spotřeby uhlí zůstává tento fosilní energetický produkt významným zdrojem emisí skleníkových plynů v členských státech, které obdržely podporu na energetický přechod.

V období, na které se audit vztahoval, se finanční prostředky týkaly jak zdravotnictví, tak dopravní infrastruktury a projektů na zlepšení kvality života. Poskytovaly však jen malou pobídku k přechodu uhelné oblasti na obnovitelné zdroje energie.

Ve většině regionů zahrnutých do auditu neměly financované projekty významný dopad na úspory energie nebo kapacitu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Účetní dvůr konstatoval, že peníze daňových poplatníků EU nepřinesly očekávané změny, a proto je audit také připomínkou pro plánování dalších rozpočtových výdajů určených na energetický přechod.

Snižování těžby a propouštění zaměstnanců

Jak se dočteme ve zvláštní zprávě EÚD, uhlí bylo v EU po celá desetiletí klíčovým zdrojem energie. Snížení těžby uhlí vedlo hlavně před rokem 2000 k výraznému poklesu počtu zaměstnanců v tomto odvětví. Zelená dohoda EU označila postupné ukončení využívání uhlí k výrobě energie za zásadní činitel pro dosažení klimatických cílů do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Podíl výroby elektřiny a tepla podle druhu paliva. Uhlí bylo největším jednotlivým zdrojem energie pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2013, kdy je předstihla obnovitelná energie. V roce 2020 připadalo na uhlí téměř 14 % elektřiny a druhotného tepla vyrobených v EU. Zdroj: Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva „Podpora EU určená pro uhelné regiony“ (2022), str. 6.

Těžba a spotřeba uhlí v EU-27 (v milionech tun). Zdroj: Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva „Podpora EU určená pro uhelné regiony“ (2022), str. 7.

Propuštění pracovníci v uhelném průmyslu se ve většině regionů zařazených do auditu setkávali s celkově pozitivní situací na trhu práce. Měli k dispozici kurzy odborné přípravy podporované z Evropského sociálního fondu, avšak chybí údaje o jejich účasti. Počet pracovních míst vytvořených přímo v těchto regionech díky investicím z Evropského fondu pro regionální rozvoj byl poměrně nízký, zejména ve srovnání s celkovým počtem nezaměstnaných v nich.

Komise od roku 2018 nabízí uhelným regionům různé druhy odborné pomoci. EU rovněž zřídila Fond pro spravedlivou transformaci ve výši 19,3 miliardy eur, ale neposoudila rozsah potřebného financování. Ve zprávě se dále píše, že členské státy mají problémy čerpat dostupné financování ve stanoveném časovém rámci, a napomáhat tak účinné transformaci. Tyto nedostatky a problémy s sebou nesou riziko, že prostředky určené na zmínění socioekonomických a environmentálních nákladů transformace by mohly být vynaloženy, aniž transformace fakticky proběhne. Toto riziko se ještě zvýšilo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Finanční prostředky EU pro uhelné regiony. Těžba uhlí v EU se soustřeďuje do určitých regionů v členských státech. V roce 2018 se uhlí stále aktivně těžilo ve 29 regionech NUTS 2 v 11 zemích EU. Zdroj: Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva „Podpora EU určená pro uhelné regiony“ (2022), str. 12.

Příklad opatření financovaných EU zaměřených na propuštěné pracovníky v uhelném průmyslu

V Moravskoslezsku bylo poskytnuto 370 000 eur na projekt, který účastníkům nabízel pracovní diagnostiku, odbornou přípravu, rekvalifikaci a zprostředkování pracovního uplatnění. Z 338 osob zapojených do tohoto projektu pocházelo 260 (77 %) z těžební společnosti. V době auditu plánovaná opatření dokončilo 324 účastníků a 278 účastníků po ukončení programu získalo zaměstnání. Původní rozpočet projektu byl čtyřikrát vyšší, ale kvůli pozitivnímu vývoj na trhu práce, který vedl k nižšímu zájmu potenciálních účastníků, než se očekávalo, musel být snížen.

Pozn.: Na výsledky auditu reagovala Evropská komise v tomto dokumentu.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.