Členské státy EU čelí prudkému poklesu populace v produktivním věku

Demografické změny mají silný dopad na naše ekonomiky, systémy sociálního zabezpečení a zdravotnictví a na potřeby bydlení a infrastruktury v evropských regionech.

 „Základním prvkem zásad EU je zaručit všem Evropanům stejné možnosti bez ohledu na region, v němž se narodili. Inovace a vzdělávání hrají klíčovou úlohu při zajišťování toho, aby všechny regiony EU, zejména venkovské oblasti, měly podpůrný inovační ekosystém a rezervoár talentů, který bude dobře připraven na budoucí konkurenceschopnost a prosperitu těchto regionů.“

Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež (17.01.2023)

 

V Evropě je mnoho talentovaných lidí. Je však třeba je podporovat, a to tím spíše, že EU prochází významnou demografickou transformací. Potřebné je to zejména v regionech, které trpí úbytkem pracovní síly a nízkým podílem osob s terciárním vzděláním, a v regionech, z nichž odcházejí mladí lidé, upozorňuje portál Evropské komise.

Pokud nebude tato transformace řešena, povede k novým nebo prohlubujícím se územním rozdílům z důvodu stárnutí regionů a jejich zaostávání v počtu a dovednostech pracovních sil. Může se tak změnit demografická struktura Evropy, a tím ohrozit odolnost a konkurenceschopnost EU.

Zajistit, aby se regiony, které mohou upadnout do pasti rozvoje talentů, staly odolnějšími a přitažlivějšími, je zásadní pro závazek EU neopomíjet žádného jednotlivce ani lokalitu.

Z tohoto důvodu dnes Komise spouští „mechanismus podpory talentů“. Tento mechanismus pomůže evropským regionům postiženým zrychleným úbytkem obyvatelstva v produktivním věku školit, udržet si a přilákat lidi s dovednostmi a kompetencemi potřebnými k řešení dopadu demografické transformace.

Mechanismus je představen ve sdělení o využívání talentů v evropských regionech, přičemž se jedná o první klíčovou iniciativu v roce 2023, která má podpořit Evropský rok dovedností navržený Komisí s cílem dát nový impuls změnám kvalifikace a prohlubování dovedností. Sdělení popisuje individualizovaná, lokální a vícerozměrná řešení, včetně využití stávajících fondů a iniciativ EU k podpoře regionů nejvíce postižených probíhající demografickou transformací a jejími vedlejšími účinky a k tomu, aby se předešlo vzniku nových územních rozdílů v EU a prohlubování těch stávajících.

Komise také vydala 17. ledna zprávu o dopadu demografických změn z roku 2023, kterou se aktualizuje demografická zpráva z roku 2020. Zpráva se opět věnuje demografických trendům a vlivům zjištěným v důsledku nedávného vývoje, např. brexitu, covidu-19 nebo ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Ve zprávě se zdůrazňuje, že k zajištění budoucí prosperity a dobrých životních podmínek v EU je problémy vyvolané demografickou transformací nutné řešit. Mezi tyto problémy patří stárnutí a zároveň úbytek obyvatelstva, pokles počtu obyvatel v produktivním věku, ale i nárůst územních rozdílů, včetně prohlubujících se rozdílů mezi městem a venkovem. Zpráva se zabývá tím, jak a zda se dosavadní demografické trendy zrychlují nebo narušují, za jakých okolností vznikají a zda jsou narušení přechodná nebo mají na demografickou změnu trvalý vliv.

„Past rozvoje talentů“ v některých regionech EU

Členské státy EU čelí prudkému poklesu populace v produktivním věku: v letech 2015 až 2020 o 3,5 milionu osob a do roku 2050 odhadem o dalších 35 milionů osob.

Úbytkem obyvatelstva v produktivním věku a zároveň nízkým podílem osob s vysokoškolským vzděláním nebo negativní mobilitou obyvatelstva ve věku 15–39 let je vážně zasaženo 82 regionů v šestnácti členských státech (téměř 30 % obyvatelstva EU). Zmíněné regiony se potýkají se specifickými strukturálními problémy, jako je neefektivnost trhu práce, systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých, nízká výkonnost v oblasti inovací, veřejné správy nebo rozvoje podnikání a malá dostupnost služeb. Odstranění těchto problémů by mohlo do regionů přilákat více kvalifikovaných pracovníků. Některé z těchto regionů již do „pasti rozvoje talentů“ spadly, jiným toto nebezpečí hrozí v blízké budoucnosti. Zůstane-li tato situace bez odezvy, ohrozí to dlouhodobou prosperitu EU.

Uvolnění talentového potenciálu prostřednictvím stávajících fondů a iniciativ EU

Ve sdělení se zdůrazňuje také to, jak mohou stávající nástroje a politiky EU podpořit hospodářské oživení a rozvoj správných dovedností, a to i využitím evropského semestru, aby zasažené regiony přilákaly činnosti s vysokým potenciálem. Jako příklad lze uvést nový evropský program inovací, který obsahuje iniciativu pro talentované pracovníky v oblasti deep tech technologií. Jde o zvláštní stěžejní iniciativu v reakci na nedostatek talentů v odvětvích využívajících deep tech, jež má za cíl integrovat všechny regiony v Evropě.

Sdělení dále vyzdvihuje, jak bude politika soudržnosti těmto regionům i nadále pomáhat diverzifikovat hospodářství, zlepšit dostupnost služeb, zvýšit účinnost veřejné správy a zajistit zapojení regionálních a místních orgánů prostřednictvím specializovaných lokálních strategií.

Obsahuje též mnoho příkladů státních i regionálních iniciativ a osvědčených postupů, které účinně řeší strukturální výzvy v místním kontextu a zvyšují přitažlivost regionů pro talenty. Aby se zjednodušilo vzájemné předávání poznatků, spolupracuje Komise nadále s vnitrostátními orgány a mapuje nejnaléhavější demografické výzvy, jež tyto orgány identifikovaly, jakož i příklady politik a projektů zaměřených na zvládání dopadů demografických změn.

Další postup

Komise bude pravidelně podávat zprávy o provádění tohoto sdělení.

Souvislosti

Řešení demografických změn je klíčem k vybudování spravedlivější a odolnější společnosti. Probíhající demografická transformace ovlivňuje různé oblasti politiky, a proto vyžaduje zapojení tvůrců politik do komplexní koordinace za účasti všech příslušných aktérů na úrovni EU i na úrovni celostátní, regionální a místní. Většina politických nástrojů, které se na tyto výzvy zaměřují, zůstává na vnitrostátní úrovni, Komise však zohledňuje důsledky a dopad demografických změn ve svých politických návrzích.

Komise již v roce 2020 přijala zprávu o dopadu demografických změn v Evropě, která připravila půdu pro další iniciativy v roce 2021 – zelenou knihu o stárnutí a Dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU do roku 2040.

Mezi nejnovější iniciativy na úrovni EU, které pomáhají členským státům se zvládáním demografických změn v různých oblastech a odvětvích, patří Evropská strategie v oblasti péče s doporučením Rady o přístupu k cenově dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé péči a předškolnímu vzdělávání a péči, komplexní Strategie EU pro práva dítěte a evropská záruka pro dětibalíček na podporu zaměstnanosti mladých lidídoporučení Komise o účinné aktivní podpoře zaměstnanostidoporučení Rady ohledně zajištění spravedlivé transformace na klimatickou neutralitubalíček týkající se zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, nedávno přijatý návrh vyhlásit rok 2023 Evropským rokem dovedností a přijaté sdělení o využívání talentů v evropských regionech.

Celý článek najdete zde v češtině.

Živě narozené děti v EU (v milionech), 1960-2020. Zdroj: The impact of demographic change – in a changing environment (European Commission, 17.01.2023)

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.