Migrace a EU: V případě krizí jsou navrhovány povinné relokace

Výbor pro občanské svobody v úterý 28. března schválil nový přístup k řízení azylových a migračních toků do EU a zvláštní pravidla pro řešení krizí.

Poslanci Evropského parlamentu přijali 47 hlasy pro, 17 proti a 1 se zdržel hlasování svůj postoj k navrhované aktualizaci nařízení EU o řízení azylu a migrace. Přijatý text mění kritéria pro určení země EU příslušné k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu (tzv. dublinská pravidla), zejména pokud jde o zavedení zavedených rodinných nebo vzdělávacích vazeb na určitý členský stát, informuje portál Evropského parlamentu.

EU a její členské státy budou při řízení azylu a migrace postupovat společně v souladu s mezinárodním právem a právem EU. Bude probíhat spolupráce se zeměmi mimo EU v celé řadě aspektů od zpětného přebírání osob až po legální migraci. Tyto společné kroky bude řídit každoroční situační zpráva Komise.

Roční „fond solidarity“, který připraví nový relokační koordinátor EU a který bude vycházet z předpokládaných ročních potřeb, se promítne do příslibů jednotlivých členských států, kolik osob přijmou (nejméně 80 % příslibů) nebo jaká opatření k budování kapacit poskytnou (až 20 %). Pokud Komise zjistí, že tyto národní přísliby neodpovídají potřebám, navrhne (prostřednictvím tzv. prováděcích aktů) další relokace, které budou rozděleny mezi země EU podle distribučního referenčního klíče založeného na počtu obyvatel a HDP jednotlivých členských států.

Kromě solidárního fondu mohou země EU, které jsou pod tlakem z důvodu příchodu velkého počtu migrantů a žadatelů o azyl, využít dalších dobrovolných solidárních příspěvků od ostatních zemí EU ve formě relokací nebo opatření na budování kapacit.

Zvyšování připravenosti a odolnosti v krizových situacích

Poslanci Evropského parlamentu přijali mandát týkající se nových pravidel pro případ krize 46 hlasy pro, 12 proti a 7 se zdrželo hlasování. Ta by se dočasně uplatňovala v případě, že by členský stát čelil hromadnému a náhlému příchodu státních příslušníků třetích zemí, a to odchylně od obecného rámce. Měla by zajistit spravedlivé rozdělení odpovědnosti a také ochranu práv osob žádajících o azyl a osob požívajících mezinárodní ochrany.

Krizovou situaci by potvrdila Komise po konzultaci s dotčeným členským státem a příslušnými agenturami EU. S přihlédnutím k různým ukazatelům souvisejícím s migrací, jako je geopolitická situace ve třetích zemích, která ovlivňuje migrační toky, Komise určí, jaká podpůrná opatření jsou zapotřebí. Ta budou zahrnovat dodatečné kapacity, ale také povinné relokace. Přednost budou mít zranitelné osoby. Pravidla rovněž předpokládají poskytnutí mezinárodní ochrany prima facie – bez vyčerpávající analýzy – osobám z konkrétních zemí původu.

A konečně, v krizových situacích může být hraniční azylové a návratové řízení prodlouženo o další čtyři týdny (kromě 12 týdnů). Výbor pro občanské svobody rovněž přijal stanovisko k novým pravidlům prověřování nelegálních migrantů a zrychlení azylového řízení.

Citace

Zpravodaj pro nová pravidla pro řízení azylu a migrace Tomas Tobé (EPP, Švédsko) po hlasování řekl: „Hlavním cílem tohoto nařízení je posílit vzájemnou důvěru mezi členskými státy a usilovat o skutečnou solidaritu a spravedlivé sdílení odpovědnosti v rámci EU. Po letech politické patové situace v oblasti azylu a migrace Evropský parlament ukázal, že je možné najít společnou řeč. Jedná se o důležitý krok vpřed, k dobře fungující a dlouhodobé společné evropské azylové a migrační politice.“

Zpravodaj Juan Fernando López Aguilar (S&D, Španělsko), který má na starosti návrh týkající se krize a vyšší moci, po hlasování uvedl: „Díky krizovému nařízení bude Evropská unie konečně schopna řešit hromadný a náhlý příchod státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na evropskou půdu. Nařízení reaguje na dlouhodobé výzvy Evropského parlamentu, aby se upustilo od ad hoc řešení. Po dlouhých jednáních nyní zajišťujeme skutečnou solidaritu mezi členskými státy prostřednictvím předvídatelného a povinného relokačního mechanismu, který pomůže zmírnit tlak v členském státě v krizi a zároveň zajistí práva žadatelů.“

Další kroky

Poslanci se rovněž dohodli na zahájení jednání s ministry EU o konečné podobě obou nařízení. Očekává se, že rozhodnutí budou oznámena na plenárním zasedání Evropského parlamentu 17.-20. dubna.Pokud na plenárním zasedání nebudou vzneseny žádné námitky, mohou být jednání s Radou zahájena, jakmile bude Rada připravena.

Pakt o migraci a azylu: výňatky z hlasování a z tiskové konference výboru LIBE jsou k dispozici v krátkém videu zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.