Vzdělání matek významně ovlivňuje budoucnost jejich dětí

Nové důkazy ukazují, jak významnou roli hrají matky při utváření vzdělanostní a sociální rovnosti a nerovnosti, a to nad rámec toho, že matky doma plní výchovnou roli.

Zajištění spravedlivého a kvalitního vzdělávání pro všechny lidi je jedním z cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030. Aby bylo možné tento cíl splnit, mezinárodní organizace a národní i místní vlády investují velké prostředky do rozšiřování vzdělávání.

Například v Kanadě zákony nařizují, aby děti chodily do školy do určitého věku. Od padesátých let 20. století vedlypolitiky týkající se postsekundárního studia ke vzniku nových postsekundárních institucí a k nárůstu počtu zájemců o postsekundární studium.

Rozšířením vzdělání se teoreticky zpřístupní více příležitostí. Znamená to však, že nyní existuje větší mezigenerační mobilita, protože jednotlivci se při získávání vzdělání méně spoléhají na původ svých rodičů?

Náš nový výzkum ukazuje, že zatímco před několika desítkami let, pokud byl otec dobře vzdělaný, jeho dítě pravděpodobně dosáhlo také úspěchu ve vzdělávání, dnes je tomu tak méně. Naopak vzdělání matek má dnes větší vliv na vzdělání jejich dětí než dříve, uvedli Yue Qianová a Yang Hu pro The Conversation.

Revoluce v oblasti rovnosti pohlaví

Výzkum mezigenerační mobility se často zaměřuje na to, jak jsou úspěchy dětí spojeny s úspěchy jejich otců.

Přestože matky hrají při výchově dětí ústřední roli, je jim v běžném chápání mezigenerační mobility věnována příliš malá pozornost.

Na pozadí celosvětového rozvoje vzdělávání a genderové revoluce dosáhly ženy v oblasti vzdělávání významných úspěchů. Například ve Spojených státech ženy předstihly muže ve vzdělávání a v letech 2019-2020 získaly 58 %, 61 % a 55 % všech bakalářských, magisterských a doktorských titulů.

Podobně i v Kanadě převažují ženy nad muži ve vysokoškolském vzdělávání a od roku 2020 získají téměř 60 % bakalářských a magisterských titulů.

S rostoucím vzděláním žen předávají vzdělané matky svým dětem nejen své kognitivní schopnosti a finanční prostředky, ale také aspirace, hodnoty a znalosti v oblasti vzdělávání, což přispívá k lepšímu vzdělání jejich dětí.

Velký globální soubor dat

Abychom pochopili, jaký význam mají matky pro mezigenerační vzdělanostní mobilitu na celém světě, zkombinovali jsme údaje z 545 existujících rozsáhlých průzkumů ze 106 společností v Africe, Asii a Tichomoří, Evropě, Latinské Americe, na Blízkém východě a v Severní Americe.

Soubor dat zahrnoval 1,79 milionu osob narozených v letech 1956-1990, které poskytly platné informace o svém vzdělání a vzdělání své matky i otce. Od roku 2022 pokrývalo 106 společností, které jsme brali v úvahu, téměř 90 % světové populace.

Na základě analýzy tohoto globálního souboru dat jsme porovnali, jaký vliv mají matky a otcové na vzdělání svých dětí.

Matky se ujímají vedení

Podle klasické modernizační teorie se očekává, že rozšíření vzdělání podpoří mezigenerační mobilitu tím, že vyrovná vzdělávací příležitosti.

Toto „vyrovnávající“ očekávání platí, i kdybychom se zabývali pouze vztahem mezi otci a jejich dětmi. Podle analýz našeho globálního souboru dat se s rozšiřováním vzdělání v průběhu času asociace mezi otcem a dítětem v oblasti vzdělání oslabila.

V rozporu s „vyrovnávajícím“ očekáváním se však asociace mezi matkou a dítětem ve vzdělanostním statusu v průběhu času s rozšiřováním vzdělání výrazně posílila.

Například v Evropě se vzdělání žen více odvíjí od vzdělání jejich matek než od vzdělání jejich otců. Podobný trend lze pozorovat i v dalších světových regionech, kde se význam vzdělání matek vyrovnal významu vzdělání otců při utváření vzdělanostního statusu jejich dětí, a dokonce jej předčil.

Hodnota matek a mateřství

Nedostatek pozornosti věnované matkám v mezigenerační mobilitě odráží zakořeněné genderové předsudky, které zdůrazňují vazby mezi otcem a dítětem. Výzkumy například tradičně spojují „rodinné zázemí“ se vzděláním, povoláním, zdroji a sociálním postavením otců.

Přestože panuje shoda ohledně významu matek jako poskytovatelů péče, zásadní role, kterou matky hrají v sociální mobilitě svých dětí, je ve výzkumu, při tvorbě politik i ve společnosti obecně často přehlížena.

Náš výzkum odhaluje rostoucí souvislost mezi vzdělanostním statusem matek a jejich dětí po celém světě a ukazuje tak, jak matky stále více přispívají k mezigenerační mobilitě. Tyto nové důkazy ukazují, jak významnou roli hrají matky při utváření vzdělanostní a sociální rovnosti a nerovnosti, a to nad rámec toho, že matky doma plní výchovnou roli.

Vzhledem k tomu, že rodiny samoživitelek jsou stále častější, mohou změny v rodinné struktuře dále zvýšit význam matek v mezigenerační mobilitě. Budoucí výzkum by se také mohl zabývat tím, jak funguje mezigenerační mobilita v rodinách se stejnopohlavními, transgenderovými nebo nebinárními rodiči.

Celý článek najdete na tomto odkaze: „Mothers’ education has a powerful role shaping their children’s futures“  (The Conversation, 09.05.2023)

O autorech: Yue Qianová (docentka sociologie, University of British Columbia), Yang Hu (profesor, katedra sociologie, Lancaster University).

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.