Europoslanci požadují, aby společnosti omezily svůj negativní dopad na lidi a planetu

Do způsobu řízení společností musí být začleněna náležitá péče. Vztahuje se na dětskou práci, otroctví, pracovní vykořisťování, znečišťování a zhoršování stavu životního prostředí a ztrátu biologické rozmanitosti.

Evropský parlament přijal svůj postoj k jednání s členskými státy o pravidlech pro začlenění lidských práv a dopadu na životní prostředí do řízení společností.

Společnosti budou muset identifikovat a v případě potřeby předcházet, ukončit nebo zmírnit negativní dopad svých činností na lidská práva – jako je dětská práce, otroctví a pracovní vykořisťování – a na životní prostředí – jeho znečišťování, zhoršování jeho stavu či ztráta biologické rozmanitosti. Společnosti budou také muset monitorovat a hodnotit dopad činnosti svých partnerů v hodnotovém řetězci, včetně dodavatelů, partnerů v prodeji, distribuci, dopravě, skladování, nakládání s odpady a v dalších oblastech.

Nová pravidla se budou vztahovat na společnosti se sídlem v EU bez ohledu na jejich odvětví, včetně finančních služeb, s více než 250 zaměstnanci a celosvětovým obratem přesahujícím 40 milionů eur, jakož i na mateřské společnosti s více než 500 zaměstnanci a celosvětovým obratem více než 150 milionů eur. Zahrnuty budou i společnosti mimo EU s obratem vyšším než 150 milionů eur, pokud bylo v EU vytvořeno alespoň 40 milionů.

Povinnost ředitelů jednat s náležitou péčí a zapojení zúčastněných stran

Společnosti budou muset zavést plán omezení globálního oteplování na 1,5 °C a v případě velkých společností s více než 1 000 zaměstnanci bude mít splnění cílů plánu dopad na variabilní odměnu ředitele (např. bonusy). Nová pravidla také vyžadují, aby firmy jednaly s těmi, na které jejich jednání dopadá, včetně lidskoprávních a ekologických aktivistů, zavedly mechanismus pro oznamování a pravidelně sledovaly účinnost své politiky náležité péče. S cílem usnadnit přístup investorů by měly být informace o zásadách náležité péče společnosti dostupné také na jednotném evropském přístupovém místě (ESAP).

Sankce a mechanismus dohledu

Společnosti, které nebudou pravidla dodržovat, budou odpovědné za škody a mohou být sankcionovány vnitrostátními orgány dohledu. Sankce zahrnují opatření jako zveřejnění jmen těchto společností, stažení zboží společnosti z trhu nebo pokuty ve výši alespoň 5 % čistého celosvětového obratu. Společnosti ze zemí mimo EU, které nebudou dodržovat pravidla, budou mít v EU zakázáno ucházet se o veřejné zakázky.

Podle přijatého textu by nové povinnosti měly platit po 3 nebo 4 letech v závislosti na velikosti a obratu společnosti. Menší společnosti budou moci provádění nových pravidel odložit o další rok.

Prohlášení zpravodajky

Zpravodajka Lara Woltersová (S&D, NL) po hlasování uvedla: „Podpora Evropského parlamentu je zlomovým bodem v uvažování o roli korporací ve společnosti. Právní předpis o náležité péči musí zajistit, že v budoucnost se budou společnosti chovat k lidem a životnímu prostředí zdravě, a nikoli že si budou vytvářet model příjmů z poškozování a vykořisťování životního prostředí. Většina společností bere své povinnosti vůči lidem a životnímu prostředí vážně. Společnostem tímto ‚právním předpisem o spravedlivém podnikání‘ pomáháme. Zároveň jsme odřízli těch pár velkých kovbojských společností, které pravidla porušují.“

Další postup

Po přijetí pozice Parlamentu mohou začít jednání s členskými státy o konečném znění legislativy.

Celá zpráva je zde v češtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.