Obchodování s lidmi: Komise navrhuje přísnější pravidla pro potírání této formy trestné činnosti

V posledních letech se formy vykořisťování změnily a tato trestná činnost se stále více přesouvá na internet. To vyžaduje nová opatření na úrovni EU.

Evropská komise navrhla posílit pravidla pro prevenci obchodování s lidmi a boj proti této trestné činnosti. Každý rok se v EU stane obětí obchodování s lidmi více než 7 000 osob. Toto číslo je ale pravděpodobně mnohem vyšší, neboť mnoho obětí zůstává neodhaleno. Náklady spojené s obchodováním s lidmi v EU dosahují 2,7 miliardy eur ročně. Většinu obětí tvoří ženy a dívky, ale podíl mužských obětí se zvyšuje, zejména v souvislosti s pracovním vykořisťováním, informuje portál Evropské komise.

V posledních letech se formy vykořisťování změnily a tato trestná činnost se stále více přesouvá na internet. To vyžaduje nová opatření na úrovni EU, protože obchodníci s lidmi využívají těchto nových příležitostí k náboru, ovládání, přepravě a vykořisťování obětí, jakož i k přesunu zisků a oslovování klientů v EU i mimo ni.

Díky aktualizovaným pravidlům budou mít donucovací a soudní orgány k dispozici účinnější nástroje pro vyšetřování a stíhání nových forem vykořisťování. Podle nových pravidel bude například vědomé využívání služeb, které poskytují oběti obchodování s lidmi, představovat trestný čin. V návrhu Komise jsou stanoveny povinné sankce za trestné činy v oblasti obchodování s lidmi spáchané nejen jednotlivci, nýbrž i společnostmi. Cílem návrhu je rovněž zlepšit postupy včasné identifikace a podpory obětí v členských státech, zejména vytvořením evropského referenčního mechanismu.

Aktualizovaná pravidla budou zahrnovat zejména tyto prvky:

  • Zařazení nucených sňatků a nezákonných adopcí mezi druhy vykořisťování, na které se vztahují definice stanovené ve směrnici. Členské státy tak budou povinny kriminalizovat toto jednání ve svém vnitrostátním trestním právu jakožto obchodování s lidmi.
  • Výslovně jsou zmíněny trestné činy obchodování s lidmi, které byly spáchány pomocí informačních a komunikačních technologií, včetně internetu a sociálních médií, nebo jimž tyto technologie napomohly.
  • Povinné sankce pro právnické osoby odpovědné za trestné činy obchodování s lidmi. To zahrnuje i vyloučení těchto osob z požívání veřejných výhod nebo dočasné či trvalé uzavření zařízení, v nichž k trestnému činu došlo.
  • Formální vnitrostátní referenční mechanismy ke zlepšení včasné identifikace obětí a zprostředkování pomoci a podpory obětem. Tím bude položen základ evropského referenčního mechanismu, pro nějž budou zřízena vnitrostátní kontaktní místa.
  • Motivace ke snížení poptávky tím, že vědomé využívání služeb poskytovaných oběťmi obchodování s lidmi bude kvalifikováno jako trestný čin.
  • Každoroční sběr údajů obchodování s lidmi v celé EU, které zveřejní Eurostat.

Další kroky

Nyní je na Evropském parlamentu a Radě, aby tento návrh projednaly. Po jeho přijetí budou muset členské státy provést nová pravidla ve svém vnitrostátním právu.

Souvislosti

Obchodování s lidmi je přeshraniční trestná činnost, která dopadá na všechny členské státy. Navzdory pokroku dosaženému v posledních letech zůstává v EU nadále vážnou hrozbou. Zveřejněná čtvrtá zpráva o pokroku dosaženém v boji proti obchodování s lidmi poskytuje faktický přehled o klíčových otázkách týkajících se obchodování s lidmi v EU.

Jádrem úsilí EU v oblasti prevence obchodování s lidmi a boje proti této trestné činnosti je od roku 2011 směrnice o boji proti obchodování s lidmi. Směrnice poskytla právní základ pro důraznou reakci trestního soudnictví a vysoké standardy ochrany a podpory obětí. Kvůli vývoji v poslední době je však nezbytná aktualizace stávajícího znění směrnice.

V dubnu 2021 předložila Komise strategii EU pro boj proti obchodování s lidmi (2021–2025), která se zaměřuje na předcházení této trestné činnosti, postavení obchodníků s lidmi před soud a ochranu obětí a posílení jejich postavení. Jedním z klíčových opatření strategie bylo ustanovení o hodnocení a případném přezkumu směrnice o boji proti obchodování s lidmi v zájmu jejího přizpůsobení aktuálním potřebám. Vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi často provádějí organizované zločinecké skupiny, je strategie pro boj proti obchodování s lidmi úzce propojena se strategií EU pro boj proti organizované trestné činnosti. Ochrana společnosti před organizovanou trestnou činností, včetně obchodování s lidmi, je prioritou strategie bezpečnostní unie EU.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.