Závěrečné prohlášení G20. Výtah toho nejdůležitějšího

Přečetli jsme: Přinášíme výtah nejdůležitějších bodů a témat jednání summitu, které obsahuje závěrečný dokument. Celý závěrečný dokument z hamburského setkání má 19 stran. Čtenář si ho může stáhnout na zdola uvedené adrese (v němčině, či angličtině).

Motto: Vytvořit propojený svět

Již v preambuli najdeme odkaz na „úspěšné zvládnutí krize ve formátu G20“ před deseti lety. Společným úsilím je možno dosáhnout víc, než samostatně, říká preambule dokumentu. Jak se v něm píše:”Náš společný cíl – silný, udržitelný, vyrovnaný a inkluzivní růst – v G20 je naší největší prioritou. Globalizace a technologická změna zásadně přispěly k oživení ekonomického růstu a ke zvýšení životního standardu. Jenže jejich výhody nejsou dostatečně široce rozděleny.“

Dále se hovoří o tom, že právě formát G20, který zahrnuje i rozvíjející se země, umožňuje utvořit globalizaci tak, aby z ní měli prospěch všichni. Je prý nutné, aby občané mohli využít její šance.

V hospodářské části jsou zopakovány staré priority a závazky, včetně strukturálních reforem, ale i kurzových závazků (tj. zřeknutí se kurzové manipulace), či zmínění problému globálních nerovnováh.

Protekcionismus je odmítnut, hovoří se o zaručení spravedlivých konkurenčních podmínek. Je zároveň ale znovu přiznáno, že výhody obchodu a investic nejsou dostatečně široce rozděleny. Zdůrazněna je dále role mezinárodního obchodního systému založeného na pravidlech. Zahraniční investice jsou vnímány pozitivně, jako nositelé růstu a pracovních míst a strategie směřuje k jejich usnadnění.

V textu se konkrétně zmiňuje problém nadkapacit, především u oceli. Kromě výměny informací je položen důraz na „politické řešení problému.“

S ohledem na globální řetězce jsou uvedeny jejich přínosy, ale také zmíněno, že je potřeba realizovat sociální či ekologickou ochranu. Uvedeno je také odstranění otrocké práce, dětské práce a nucené práce do roku 2025, ale také odpovídající odměna za práci a důležitost sociálního dialogu.

Velká pozornost je věnována i vybranému tématu německého předsednictví: digitálním technologiím. Hovoří se o „uzavření digitální propasti“ a v této souvislosti je také uvedena ochrana duševního vlastnictví a ochrana spotřebitele.

Trh práce, trh a finance i zdraví

K trhu práce se dozvíme, že funkční trh práce přispívá k inkluzivní společnosti, které se vyznačují odolností. Je potřeba do budoucnosti vybavit lidi nutnými dovednostmi, dodat možnost rekvalifikace v průběhu života a také schopnost přizpůsobit se hospodářským změnám. Státy G20 se také zavazují trh práce nadále „pozorovat“, především s ohledem na globalizaci, technologie a demografický vývoj. Zmínka je ale také o důstojných pracovních podmínkách, o propojení teorie s praxí a spolupráci mezi vládou, hospodářskými jednotkami a sociálními partnery.

Co se finančního systému týká, ten má zůstat otevřený, ovšem zároveň, jak se v textu píše, odolný. Státy se zavazují k práci na regulaci Basel III, chváleny jsou úspěchy v oblasti regulace stínového bankovnictví. Mezinárodní finanční architektura má být dále vylepšována, jejím centrem má být Mezinárodní měnový fond. Nechybí zmínka o tom, že země vyhlížejí nové vzorce pro kvóty do roku 2019 – tedy změnu poměru hlasování v MMF, který funguje víceméně jako akciová společnost. Jde především o posílení hlasu rozvíjejících se zemí, především Číny.

Nejsou vynechány ani daňové otázky, znovu odkaz na BEPS (tedy otázky upravování daňového základu a přesunu zisků mezi zeměmi). Chválen je také systém výměny informací o finančních kontech a nechybí výzva, aby ho země používaly a přihlásily se k němu. Jako folklor je také uveden seznam vedený OECD, který má obsahovat země s nedostatečně transparentním daňovým prostředím (myšleno daňové ráje).

Ke zdravotnictví je uvedeno, že pohyby velkého množství lidí v sobě mohou obsahovat značné „zdravotní výzvy.“ Uveden je také boj proti antimikrobiální rezistenci, hovoří se o zodpovědném používání antibiotik.

Energetika a životní prostředí

Otázky energetiky a životního prostředí zahrnují společný závazek snižování skleníkových plynů. Energetická bezpečnost je jedním z hlavních motivů, proč přebudovat energetické systémy. V této sekci také najdeme větu, v níž je bráno na vědomí stažení se USA z Pařížské dohody. Ostatní země tvrdí, že Pařížská dohoda je nezvratná. Agenda 2030 je chápána jako základní milník na cestě k udržitelnému rozvoji.

Ženy dostaly také svůj odstavec – důraz je kladen na jejich přístup ke kvalitním zaměstnáním, k finančním službám, k majetku. Zmíněna je také iniciativa Světové banky zahrnující podpory pro ženy, které se chtějí věnovat podnikání.

K ekologii: voda a spojené ekosystémy by měly být chráněny. Uvedena je i důležitost moderních technologií v zemědělství, snížení výkyvů cen potravin. Představena je iniciativa zaměřená na zaměstnávání mladých ve venkovských oblastech, především v Africe.

K novým tématům patří partnerství G20 s Afrikou. I když je zde uvedeno mnoho inciativ a programů, nechybí ani věta o tom, že africké země mají vlastní zodpovědnost. Jedním z partnerů je Africká unie.

Migrace

Velký prostor je věnován migraci. K jejím hlavním důvodům jsou uvedeny konflikty, přírodní katastrofy a porušování lidských práv. Je odlišena tzv. jistá migrace, která přináší řadu výhod, od nepravidelné migrace „ve velkých proudech“, která „vytváří komplexní výzvy.“ Je zdůrazněno výsostné právo států na kontrolu hranic. Stát tak také může učinit opatření v zájmu národní bezpečnosti. Země G20 prý budou usilovat o to, aby šly k příčinám migračních toků. Podporována jsou partnerství tranzitních zemí a zemí původu migrantů. G20 také „očekává“ vypracování tzv. Globálního paktu pro uprchlíky na půdě OSN.

Poslední bod v závěrečném prohlášení je věnován korupci, prosazování akčního plánu k potírání korupce. Výslovně je uveden nelegální obchodu s rostlinami a zvířaty, speciálně také sport – integrita ve sportu a sportovních svazech, a při pořádání velkých sportovních akcí. Další konkrétní zmínku si vysloužilo uzavírání smluv v sektoru surovin.

Texty zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační obrázek: Oficiální web summitu G20 v Německu (www.g20.org).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.