EU: Nová dohoda pro konkurenceschopnost Evropy

„S ohledem na geopolitické napětí a asertivnější politická opatření přijímaná mezinárodními partnery a konkurenty, zejména pokud jde o subvence, jakož i na dlouhodobé trendy produktivity a technologické a demografické trendy potřebuje Evropa změnu politiky vycházející z jejích silných konkurenčních stránek.“

Tento týden se v Bruselu sešli představitelé členských zemí EU, aby v rámci Evropské rady projednali „dlouhodobou konkurenceschopnost, prosperitu a vedoucí postavení na globální scéně a posílení strategické suverenity“, uvádí se v závěrech ze zasedání.

V materiálu se kromě jiného dočteme:

Je zapotřebí nové dohody pro konkurenceschopnost Evropy, která bude založena na plně integrovaném jednotném trhu. Bude to vyžadovat úsilí na úrovni Unie i členských států a napříč oblastmi politiky s cílem odstranit rozdíly v růstu, produktivitě a inovacích mezi Unií a jejími mezinárodními partnery a hlavními konkurenty. Za tímto účelem musí být politická opatření lépe využita k posílení evropské hospodářské, výrobní, průmyslové a technologické základny, a tím k zajištění hospodářské odolnosti a průmyslové obnovy Unie, její globální konkurenceschopnosti, vedoucího postavení v oblasti technologií i její atraktivity jako místa k podnikání. V této souvislosti je nezbytné zajistit rovné podmínky, a to jak v globálním měřítku, tak v rámci jednotného trhu.

Evropa musí rovněž snížit svou strategickou závislost v citlivých odvětvích identifikovaných ve Versailles – energetika, kritické suroviny, polovodiče, zdraví, digitální oblast, potraviny a kritické technologie – a zahrnout další odvětví jako chemické látky, biotechnologie a vesmír.

Investice do klíčových strategických odvětví a infrastruktur vyžadují kombinaci a spolupráci veřejného i soukromého financování. Důležitou úlohu i nadále mají rozpočet EU a skupina EIB. Klíčem k uvolnění soukromého kapitálu je prohloubení unie kapitálových trhů. To poskytne evropským společnostem přístup k diverzifikovanějšímu financování s nižšími náklady, pomůže přesměrovat domácí úspory a zmobilizuje značný objem soukromých investic, jichž je zapotřebí k řešení příslušných výzev, zejména pokud jde o ekologickou a digitální transformaci a potřeby evropského obranného průmyslu. Rovněž by měl být usnadněn a zjednodušen přístup ke kapitálu, včetně rizikového a růstového kapitálu, zejména pro malé a střední podniky a začínající podniky.“

Ze závěrů Evropské rady vyplynulo i to, že „konkurenceschopné, udržitelné a odolné“ by mělo být rovněžzemědělství. „Zemědělci potřebují stabilní a předvídatelný rámec, který jim mimo jiné pomůže vypořádat se s environmentálními a klimatickými výzvami.“

V dokumentu najdeme také zmínku o boji „proti nekalým obchodním praktikám, jako je dvojí kvalita potravin,které podrývají důvěru spotřebitelů z EU v jednotný trh“.

Další podrobnosti najdete zde v češtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.