Diskutovat o bezpečnosti znamená získat zpět budoucnost

Katerina Anastasiou a Axel Ruppert ve své eseji píší o potřebě levicového pojetí bezpečnosti a jistoty.

Současné debaty a politika v oblasti bezpečnosti byly do značné míry ovládnuty politickou pravicí, která represivní a diskriminační politické kroky ospravedlňuje ve jménu bezpečnosti. Pojem „bezpečnost“ je úzce spjat s nacionalismem a často je formulován v termínech ochrany národa před „jinými“. V dnešním světě jsou převládající bezpečnostní koncepce  zaměřeny na zajištění zisků pro soukromý kapitál a většinou nabízejí represivní, násilná, vojenská a „pořádková“ řešení ekonomických, sociálních, rasových, klimatických a genderových problémů. Odvolávání se na bezpečnost může být toxické, počínaje zahraničněpolitickými rozhodnutími a rozhodnutími o kontrole hranic a konče postupy v oblasti práva a pořádku v zemích Evropské unie (EU). Proto je při zacházení s tímto pojmem nutná opatrnost a pečlivé zkoumání. Bezpečnost, neboli právo na bezpečný život, je zároveň základní potřebou a naléhavou nutností pro ty, kteří jsou postiženi válkou, násilným konfliktem, policejní brutalitou, zločiny z nenávisti, domácím násilím nebo nejistotou. Zajištění bezpečnosti znamená také zabránit devastaci způsobenou klimatickou krizí a nabídnout ochranu před jejími důsledky, zajistit materiální bezpečnost ve smyslu přístupu ke kvalitním potravinám, vodě, bydlení, energii, zdravotní péči, vzdělání atd. a umožnit vyhlídky na společnou obyvatelnou budoucnost. Koncept „lidské bezpečnosti“ Organizace spojených národů jde také tímto směrem ačkoli se zabývá v hedvábných rukavičkách systémovými příčinami, které mají kořeny v kapitalistických výrobních metodách založených na zisku.

V dnešním světě by bezpečnost komodifikována. Tato komodifikace udělala z bezpečnosti obchodovatelnou službu, čímž se základní potřeba proměnila v lukrativní trh. Z dominantního bezpečnostního diskurzu profitují ti, kteří na tomto trhu obchodují, konkrétně aktéři vojensko-průmyslového průmyslu. Podle ročenky SIPRI šly v roce 2020 dva biliony amerických dolarů na vojenské účely. Dnešní paradox ve zkratce spočívá v tom, že ti, kteří vytvářejí nástroje represe a války (zbrojařský a bezpečnostní průmysl) jsou právě těmi, kteří slibují obnovení bezpečnosti prostřednictvím svého zboží.

Tento článek vychází ze zkušeností ze série workshopů, které jsme spoluorganizovali a realizovali pro transform! europe a Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brusel  v letech 2020-21. Na těchto workshopech jsme diskutovali o bezpečnosti, jejím pojetí a projevech v současné politice s cílem podnítit diskusi o konceptu bezpečnosti pro levici a podpořit jeho rozvoj. Seminářů se zúčastnili lidé z levicových a progresivních institutů a nadací, mírových, feministických, ekologických a antirasistických hnutí, jakož i levicových a progresivních stran, a reprezentovali tak rozmanitost levicového spektra. Nutnost nového levicového přístupu, který by sloužil potřebě bezpečí všech lidí, se odráží v celé naší snaze formulovat odpovídající koncepci bezpečnosti.

V následujícím textu rozvádíme otázky, které jsou pro náš přístup klíčové: Čí bezpečnost je brána v úvahu? Čí bezpečnost je ohrožena? Kdo profituje z nejistoty? Kdo má možnost reagovat? Jaká je role levice? Tyto otázky zůstávají aktuální i v době krize a války. Tento článek jsme začali psát dva roky po globální zdravotní bezpečnostní krizi, pandemii Covid-19, kdy svět oplakává 6 milionů mrtvých v důsledku infekce. V době, kdy byl tento článek dokončován, zahájila ruská armáda invazi na Ukrajinu. V tomto článku se nesoustředíme na tuto válku, která stále probíhá, protože plný rozsah jejích důsledků ještě není plně znám. Naše příklady čerpáme z válek, které byly vedeny v minulých desetiletích, abychom ukázali absurdní rozpornost války údajně vedené pro bezpečnost lidí. Nastiňujeme, jaké by mohly být koncepce bezpečnosti v budoucnosti, v níž jsou války překonané. Jakékoli takové koncepce musí být nutně zaměřeny na člověka a musí zohledňovat globální podmínky vzájemné závislosti, které zaručují univerzální bezpečnost. Doufáme, že podnítíme levicové myšlení, které může stát se protipólem nacionalistických, kapitálem řízených sekuritizačních procesů, které utvářejí dnešní svět v jeho spěchu ke zničující budoucnosti.

Vydělávat na nejistotě podle starých receptů

Vojenské výdaje rostly ještě před Putinovou válkou na Ukrajině. V roce 2020 dosáhly vojenské výdaje uprostřed prvního roku pandemie Covid-19 nejvyšší úrovně od roku 1988. Armáda a hrozba jejího nasazení k dosažení cílů konkrétních států se dostala do popředí současné bezpečnostní politiky. Od rétoriky „války proti terorismu“ nebo „války proti drogám“ až po neúspěšné vojenské intervence v Afghánistánu a neúspěšný zásah v Mali je vedení války evropskými vládami prezentováno jako záruka bezpečnosti. Sledování cesty národní bezpečnosti za cenu utrpení druhých je charakteristickým rysem zahraniční a bezpečnostní politiky členských států EU. Samotná EU se nyní stále více stává hracím polem pro zajištění vojenské nadvlády. Její vedení prosazuje militarizaci a sekuritizaci bloku na základě představy, že evropský projekt je ohrožen a že na globální scéně je zapotřebí „silnější a autonomní Evropy“. Rozvíjejí se společné vojenské kapacity, přijímají se závazky ke zvýšení vojenských výdajů a stále hlasitěji se ozývají výzvy, aby EU využila své vojenské síly. Vzhledem k tomu, že další sociální nebo ekonomická integrace EU je členskými státy odmítána nebo blokována, zdá se, že cílem této strategie je demonstrovat schopnost EU jednat, integrovat pravicově populistické aktéry, a tím vytvořit nový konsensus pro Evropu. Zdá se, že tento probíhající vývoj představuje pokus čelit rozvíjející se dezintegrační krizi, jíž Unie čelí a vynutit si evropské identity prostřednictvím „sjednocení ve zbrani proti společnému nepříteli“. Rétorický, strukturální a finanční posun k vojenským prioritám však nezajistí ani mír, ani nedokáže zvládnout strukturální příčiny konfliktů, které je třeba vybojovat a které byly a budou v neposlední řadě podněcovány vykořisťovatelskou ekonomikou neoliberální EU.

Na počátku roku 2000 se nejsilnější evropské státy zavázaly k věrnosti „válce proti terorismu“ vedené NATO a USA, přičemž jako záminku použily bezpečnost, a podílely se tak na rozsáhlém ničení v Iráku a Afghánistánu, které vedlo k útěku statisíců lidí z těchto zemí. Koncem roku 2021, kdy se vojska NATO stáhla z Afghánistánu, se ukázalo, že válka vedená v předchozích dvaceti letech upevnila a vyzbrojila reakční síly v regionu. Mezitím zbrojní a bezpečnostní průmysl v Evropě a USA z této nejistoty nadále profitoval, zatímco pracující masy v Evropě nadále platily účet za krveprolití. Jak to v roce 2011 vyjádřil Julian Assange: „Cílem je využít Afghánistán k vyplavení peněz z daňových základen Spojených států, z daňových základen evropských zemí, přes Afghánistán a zpět do rukou nadnárodní bezpečnostní elity.“

Levice se vždy stavěla proti válce, protože v kapitalistických společnostech je válka vždy vedena na úkor chudých a pracujících, kteří nesou její břemeno. Náš dnešní svět se rychle mění a střety zájmů kapitálu se vyvíjejí spolu s ním. Výsledkem, odvozeným z logiky studené války, je toxické klima, které upřednostňuje vojenské kapacity před diplomacií. Nebezpečí, že ekonomické války (například s Ruskem a Čínou) přerostou ve skutečné války, je stále větší. Mírová a feministická hnutí již bijí na poplach a požadují přeorientování pojetí bezpečnosti na kolektivní a kooperativní lidskou bezpečnost. V souladu s tím se domníváme, že levice by měla prosazovat kolektivní bezpečnost v mezinárodních vztazích způsobem, který uznává naši spoluzávislost a je založen na vytváření spolupráce namísto snahy o udržení vzájemného zaručeného zničení ve stavu neustálé konfrontace.

Řešení klimatické krize a zabránění dalšímu globálnímu oteplování a ničení ekosystémů je klíčem k zajištění bezpečnosti pro mnohé. Současné bezpečnostní koncepce na klimatickou krizi nereagují, ale spíše ji zhoršují, protože vojensko-průmyslový komplex je hlavním znečišťovatelem a slouží také k zajištění přístupu ke zdrojům podle vzoru, který odráží současný kolonialismus a kapitálové zájmy. Tyto koncepce jsou převážně militaristické a antagonistické v tom smyslu, že jedna strana bojuje za své zájmy proti druhé straně, místo aby usilovala o kolektivní stav bezpečnosti, v němž se obě strany cítí bezpečně.

Klimatický boj je třídním bojem, vše ostatní je zahradničení

Změna klimatu a kolaps životního prostředí jsou realitou na mnoha místech na Zemi, ale ne všichni jsme stejně ohroženi jejich důsledky. V současné době je teplota planety o 1,2 °C vyšší než v předindustriálním období a toto oteplování se zrychluje. V současné době jsme na cestě k překročení hranice 1,5 °C, což bude mít pro přírodu i člověka zničující důsledky a pravděpodobně nevratné škody. Lidé v zemích globálního Jihu již nyní nejvíce trpí důsledky globálního oteplování a budou jako první a nejhůře postiženi dalším zhoršováním stavu ekosystémů v důsledku globálního oteplování a ničení přírody. Současně jsou nejvíce postiženi ti, kteří nejméně přispívají k uvolňování emisí uhlíku a k nadprodukci a spotřebě, které jsou příčinou ničení životního prostředí. Změna klimatu se dotýká také veřejné infrastruktury. Záplavy, požáry, epidemie, pandemie a selhání infrastruktury mají dopad i v srdci dnešní Evropy – a i na evropské půdě reprodukují sociální nerovnosti. Kromě bezprostředních dopadů extrémních povětrnostních jevů a zhoršujících se počasí, dochází také k narušení zemědělských cyklů, narušení dodávek potravin a vody a náklady na jakákoli nápravná opatření nesou daňoví poplatníci (tj. z veřejných prostředků), nikoli znečišťovatelé (prostřednictvím soukromého kapitálu). Budoucnost celé planety se nachází ve stavu ekologické nejistoty.

Nedostatek vody je příkladem ohrožení lidské bezpečnosti v důsledku klimatické krize. UNICEF odhaduje, že již v roce 2025 by polovina světové populace mohla žít v oblastech, které se potýkají s nedostatkem vody, a že do roku 2040 bude zhruba každé čtvrté dítě na světě žít v oblastech s extrémně vysokým nedostatkem vody. Vzhledem k tomu, že nedostatek existenčních zdrojů je příčinou konfliktů, je pravděpodobné, že prohlubující se nedostatek vody vyvolá nové a podnítí stávající konflikty. Při bližším pohledu na současné války a násilné konflikty je zřejmé, že v nich hrají hlavní roli důsledky změny klimatu. Hodně se toho napsalo o tom, jak konflikt v Sýrii vyústil z tlaku celoročního sucha na venkovské obyvatelstvo. To, co začalo jako občanské nepokoje a přerozdělovací vzpoura, přerostlo v plnohodnotnou válku s mezinárodním zapojením, která stále pokračuje a zanechává Syřany (ať zůstávají nebo utíkají) v nejistotě.

Jak se ukázalo na nedávné konferenci COP26 a na všech předchozích zasedáních UNFCCC, hrozby, které pro lidstvo představují naše západní extraktivistické ekonomiky a jejich dopad na klima a přírodu, nejsou brány vážně. Zasedání COP se změnila v konference průmyslových lobby zaměřené na „natírání nazeleno“ a projevuje se na nich také globální nerovnost – například znečišťovatelé dostávají místo u jednacího stolu, zatímco těm, kteří trpí důsledky nečinnosti, není umožněno žádné zastoupení.

Například v případě EU průmysl fosilních paliv ekologizuje fosilní plyn jako „zemní plyn“ a maskuje jeho zvýšenou těžbu jako krok k „evropské energetické autonomii a bezpečnosti“, zatímco ve skutečnosti zvyšuje závislost EU na pochybných režimech na Blízkém východě a Východě. Plynovod East Med – megapotrubí, které by mělo přivádět fosilní plyn ze sporných vod Levantské pánve (Kypr, Izrael a potenciálně Palestina) do Itálie – je hmatatelným příkladem toho, jak těžba fosilních paliv a jejich využívání v Evropě vede k nestabilitě celého regionu a jeho militarizaci. Po dokončení bude tento megaprojekt největším a nejhlubším plynovodem pro dodávky fosilního plynu v Evropě – přesto již nyní podněcuje napětí mezi Tureckem, Řeckem a Kyperskou republikou, posiluje roli Spojených států ve východním Středomoří, které samy již od projektu upustily, a zhoršuje nejistotu všech, protože přispívá ke zvyšování emisí uhlíku a pokračuje v běžném podnikání.

Bohaté státy navíc rozhodně neřeší naléhavou potřebu poskytnout finanční prostředky na pokrytí ztrát a škod způsobených kolapsem životního prostředí a infrastruktury v důsledku změny klimatu. Naopak vidíme, že rozvinuté země místo toho investují do militarizované kontroly hranic, jejímž cílem je udržet „ubožáky Země“ (odvozeno od knihy F. Fanona Wretched of the Earth) – ty, kteří přežili klimatický kolaps – mimo své privilegované hranice.

Verdikt Lidového tribunálu proti UNFCCC, který se konal v Glasgow 2021, tento rozpor zdůrazňuje: „Celosvětové vojenské výdaje, které jen v roce 2020 dosáhly téměř 2 bilionů dolarů a v posledních desetiletích bilionů, musí být převedeny na financování iniciativ v oblasti klimatické spravedlnosti. Stejně tak je třeba identifikovat a zrušit ohavné a nelegitimní dluhy chudých zemí. Tím by se uvolnily značné národní příjmy na budování infrastruktury, služeb a podpory, které umožní miliardám lidí zvládnout klimatickou nouzi. Obrovské částky vynakládané na národní bezpečnostní plány bohatých zemí, jejichž cílem je chránit státy odpovědné za naprostou většinu znečištění před těmi, kdo prchají před katastrofami způsobenými změnou klimatu, musí být podobně přesměrovány na podporu národů globálního Jihu.“

Je dobře známo, že pokud jde o změnu klimatu a nevratné ekologické škody, dochází nám čas. V uplynulých desetiletích proběhly mobilizace, které zvýšily povědomí o těchto nebezpečích. Řešení, která přehlížejí systémová selhání a zaměřují se převážně na technická řešení a změnu individuálního chování a vzorců spotřeby, však nebudou fungovat. Tradiční levicové požadavky na přerozdělování bohatství a přístup ke zdrojům také nebudou stačit. To, co je potřebné pro budoucnost zajištěnou před environmentální nejistotou, je transformace a demokratizace našich výrobních a logistických řetězců a systémů dodávek energie. Boj za klimatickou spravedlnost je globálním třídním bojem.

Hranice EU a ochrana privilegií

Od roku 2015 přetrvává krajně pravicový narativ o migraci, který vykresluje přistěhovalce a uprchlíky jako hrozbu pro údajnou evropskou identitu, a stal se hegemonem v oblasti migrační politiky. Dalo by se říci, že pro migraci ani pro útěk do Evropy prakticky neexistují jiné bezpečné cesty než drahá „zlatá víza“. Evropské hranice byly rozsáhle militarizovány a byly postaveny nové zdi a ploty. Rétoriku, která vykresluje přistěhovalce a uprchlíky jako bezpečnostní problém, podporují pravicoví a krajně pravicoví politici a v neposlední řadě organizace zastupující vojensko-průmyslový komplex, které používají poplašnou a militaristickou rétoriku, jež se již výrazně objevuje v oficiálních dokumentech EU.

Agentura Frontex, agentura EU pro správu hranic, byla opakovaně přímo i nepřímo zapojena do nezákonných odsunů a obviněna ze spoluúčasti na násilí vůči přistěhovalcům a uprchlíkům. Agentura je klíčovým koordinátorem nelidských deportací v celé EU. Spolupracuje se třetími zeměmi – bez ohledu na jejich demokratické postavení – a je motorem strategie EU v oblasti externalizace kontroly hranic… Dokud udržují na uzdě „hrozbu“, kterou představují migranti a uprchlíci všeho pohlaví a věku, a to i za cenu ztráty života, jsou podepisovány dvoustranné dohody s diktátory, zhroucenými státy a válečníky. To vše dělá z cesty do Evropy životu nebezpečnou záležitost. Na moři již přišlo o život více než 40 000 lidí. Na balkánské trase se stále pohřešuje 10 000 dětí bez doprovodu. V současné době se skutečných pátracích a záchranných misí většinou ujímají organizace občanské společnosti, které jsou pod přísnou kontrolou a často čelí obvinění z trestných činů za pouhé dodržování mezinárodního práva a zásady práva na život.

Neúměrné financování agentury Frontex se od jejího založení prudce zvýšilo. Její rozpočet vzrostl od roku 2005 o více než 7560 %, přičemž na období 2021 až 2027 je pro agenturu vyhrazeno 5,6 miliardy eur. Agentura nabírá armádu pohraničníků, kteří mohou vlastnit a používat ruční zbraně, a do roku 2027 chce nasadit 10 000 strážců. Agentura nyní může nakupovat vlastní vybavení – například lodě, vrtulníky a bezpilotní letouny –, z čehož těží zbrojní, bezpečnostní a sledovací společnosti, které mají prostřednictvím lobbingu takový vliv na utváření hraniční a obranné politiky EU.

Hraniční režim EU je ze své podstaty rasistický, protože rozděluje lidi na základě jejich původu na vyhledávané a nechtěné osoby a ty, kteří jsou považováni za nechtěné, zbavuje důstojnosti v přeplněných táborech podél hranic. Systémový a systematický rasismus se nezastavuje na hranicích. Černošští Evropané a barevní Evropané jsou dlouhodobě vystaveni rasistické kriminalitě a institucionálnímu rasismu , který je ohrožuje v každodenním životě a je základem hraničního režimu, přičemž zároveň reprodukuje rasistické stereotypy a jinakost těch, kteří jsou považováni za „neevropany“.

Jistota – ve smyslu péče v případě nemoci nebo potřeby každodenní podpory, stejně jako přístup k základním potravinám – v současné době závisí a bude záviset na lidech přicházejících ze zemí mimo Evropu, kteří pracují převážně v nejistých podmínkách. Úkolem levice je zasazovat se o humánní azylovou a migrační politiku EU a zároveň o spravedlivé pracovní podmínky v pečovatelském a potravinářském sektoru. Spolehlivý přístup ke kvalitní péči a potravinám závisí na materiálním a fyzickém zabezpečení těch, kteří je poskytují a vyrábějí. Spravedlivou a humánní migrační politiku je tedy třeba obhajovat nejen z přímo etických důvodů, ale také z hlediska samotných materiálních dopadů, které rozšiřují nejistotu migrantů na většinu obyvatel EU. Pokud nejsou v bezpečí ti, kdo poskytují péči a potraviny, nejsou v bezpečí ani ti, kdo péči a potraviny potřebují.

Boj proti terorismu normalizující rasismus v zájmu bezpečnosti

Teroristické útoky z 11. září 2001 a následná „válka proti terorismu“ znamenají zlom v bezpečnostních strategiích většiny západních států. Byly zavedeny programy masového sledování, rozšířeny mandáty a práva tajných služeb, vyhlášen výjimečný stav a terorismus byl považován za hlavní hrozbu pro národní bezpečnost. Teroristické útoky radikálních islamistů v Evropě od roku 2010 následovaly vlády v západních zemích, které se snažily v Evropě zavádět protiteroristické strategie, které se nepřiměřeně zaměřovaly na rasově odlišné komunity a podněcovaly existující institucionální rasismus. Patří sem praktiky digitálního sledování, zadržování bez obvinění, vydávání nebo odebírání občanství, zmrazování bankovních účtů a rasové profilování pomocí postupů „zastav a prohledej“.

Výmluvným příkladem toho, jak protiteroristické programy ohrožují demokratické principy a rozšiřují se na oblasti mimo tradiční působnost bezpečnostních a zpravodajských složek, je „program Prevent“ realizovaný ve Spojeném království. Cílem programu je zabránit tomu, aby lidé sklouzli k extremismu, a vyzývá státní zaměstnance, učitele, profesory a zdravotníky, aby úřadům hlásili „známky radikalizace“. Výsledkem je následná autocenzura, omezený přístup ke službám, jako je psychiatrická péče, a zmenšující se prostor pro kritické diskuse na univerzitních půdách. V důsledku islamistických teroristických útoků a rozsáhlé islamofobie čelí muslimští občané, a zejména viditelně muslimské ženy, rozsáhlému podezírání, a tím je přímo ovlivněna jejich svobodná účast ve společnosti. Postupem času se definice cílů programu Prevent rozšířila ze zaměření na „násilný extremismus“ na zaměření na „nenásilný extremismus“, a tím se značně rozšířily potenciální cíle protiteroristických opatření.

Tyto programy ukazují, že vlády v Evropě nedokážou řešit socioekonomické příčiny terorismu. Přestože většinu radikálních islamistických teroristických útoků provedli mladí evropští občané, politická pravice a krajní pravice je využila ke stigmatizaci uprchlíků a migrantů jako bezpečnostní hrozby. Diskurz „extremismu“ je nejen klíčový pro legitimizaci militarizace evropského hraničního režimu a ospravedlnění toho, že Evropa nedodržuje základní práva, jako je právo žádat o azyl, ale také neřeší ekonomické nerovnosti, sociální problémy a rasovou nespravedlnost, které se prolínají napříč evropskými společnostmi. Programy, jako je program Prevent, tedy jen málo přispívají k tomu, aby se skutečně zabránilo hrozbám domácího terorismu, ale spíše posilují podmínky, které vytlačují evropskou mládež na okraj společnosti.

Krajně pravicový radikalismus a násilí jsou v Evropě od roku 2011 na vzestupu (příkladem je masakr na ostrově Utøya v Norsku, vražda poslankyně Jo Coxové ve Spojeném království, vraždy Sahzata Lukmana a Pavlose Physsase v Řecku a v Německu smrtící útoky v Hanau a Halle a vražda Waltera Lübckeho, okresního prezidenta v Hesensku). Pandemie Covid-19 také vytváří kontext pro intenzivnější krajně pravicový teror a konspirační taktiku. Přesto můžeme pozorovat neochotu policie a úřadů řešit tuto hrozbu se stejnou razancí, jakou projevují v boji proti islamistickému extremismu. Lidé s jinou barvou pleti v Evropě jsou fyzicky ohrožováni krajně pravicovými skupinami, trpí důsledky stigmatizace v každodenním životě a žijí v neustálém stavu nejistoty. Od policejních kontrol až po úřady práce je rasová diskriminace pro spoluobčany, kteří svým vzhledem neodpovídají představě „bílého Evropana“, spíše pravidlem než výjimkou. A tento systematický rasismus a diskriminace ohrožují bezpečnost milionů lidí žijících v Evropě.

Zatímco vlády v Evropě dostatečně neinvestují do opatření k prevenci radikalizace extremistů, jako je sociální práce, vzdělávání a vytváření životních příležitostí pro osoby žijící v marginalizovaných komunitách, programy dohledu jsou rozšiřovány a ke zvýšení jejich účinnosti je využíván technologický vývoj. V celé Evropě se v tichosti zavádějí vysoce invazivní a práva porušující technologie rozpoznávání obličejů a biometrického zpracování, které mění veřejná prostranství v oblasti nepřehlédnutelného a technicky sofistikovaného hromadného sledování. Tento trend sice přináší prospěch společnostem a korporacím, které vyvíjejí a prodávají sledovací technologie, ale odvádí zdroje od opatření zaměřených na řešení socioekonomických příčin kriminality.

Odhalení týkající se špionážního softwaru Pegasus ukázalo na dystopický rozsah sledování a je výzvou k probuzení pro levici, která má tendenci vyhýbat se rozsáhlým diskusím o technologiích. Od digitálních monopolů, gigantů velkých dat a továren na falešné zprávy až po architekturu algoritmů, kterou uplatňují agentury pro nezaměstnanost – jednotlivci se v automatizovaných rozhodovacích procesech mění v data a vznikají nové společenské hranice. Levice by se neměla chytit do této pasti a zapojit se do sporu dobré vs. špatné technologie. Měli bychom spíše kriticky analyzovat a veřejně diskutovat o tom, kdo, s jakými motivy a za jakých podmínek technologie vyvíjí. Kdo má kontrolu nad daty a procesy a kdo z nich profituje. Dnešní komercializované (digitální) technologie jsou vytvářeny v rámci patriarchálních, neokoloniálních, kapitalistických a ekologicky destruktivních systémů, a jsou tak náchylné ke strukturální reprodukci globálních nerovností s následnou nejistotou, která ze všech těchto forem útlaku vyplývá.

Závěry

Bojovat proti chudobě, kolapsu životního prostředí, rasismu, sexismu a virům zbraněmi je zjevně marné a ve skutečnosti to reprodukuje zdroje těchto problémů. Přesto se ti, kdo jsou u moci, rozhodli reagovat na současné krize, jimž lidstvo čelí, investováním do práva a pořádku, vymezováním území podporujících život stavbou zdí, zvyšováním vojenských výdajů a ochranou zájmů kapitálu. Jejich nedostatek představivosti a třídní předpojatost se projevují tím, že se zaměřují na udržování systému bezpečnosti, který chrání hrstku privilegovaných na úkor mnoha marginalizovaných, čímž je uvrhuje do stavu neustálé nejistoty a planetu dále po spirále kolapsu.

Slovo „bezpečnost“ se v naší společnosti stalo synonymem pro represivní aparát a armádu, proto se levice politicky neangažuje a vyhýbá se tomuto tématu jako moru. Je pravda, že „bezpečnost“ je ve veřejném diskurzu hegemonizována politickou pravicí, ale jak jsme ukázali výše, levice se musí touto otázkou zabývat na vlastní pěst, protože bezpečnost – ve smyslu pocitu bezpečí pro svůj život – se stala posvátným třídním privilegiem. Tváří v tvář výzvám naší blízké budoucnosti se bezpečnost pro stále více lidí stane méně abstraktním pojmem a stále více otázkou každodenního přežití, a to i tváří v tvář klimatické krizi.

Rok 2021 opět ukázal, že extrémní jevy způsobené změnou klimatu neúměrně postihují pracující vrstvy na celém světě. Zranitelnost chudých se projevila v „srdci kapitalismu“, v New Yorku, když při povodních přišlo o život třináct lidí, protože jejich podzemní nájemní byty byly zaplaveny. Před několika lety se hurikán Irma prohnal jednou z nejchudších zemí světa, Haiti, a ničil domy a připravoval lidi o život. Ve stejné době se Richard Branson, jeden z deseti nejbohatších lidí světa, na twitteru ze svého nedalekého soukromého ostrova pochlubil odolností svého domu, když napsal: „Očekáváme plnou sílu hurikánu #Irma asi za 4 hodiny, uchýlíme se do betonového vinného sklepa pod domem.“

Olúfmi O Táíwò, odborný asistent filozofie na Georgetown University, ve svém článku „Kdo se může cítit bezpečně?“ argumentuje z materialistické perspektivy:

„Mnohem dříve, než si myslíme, si budeme klást základní otázky, jak zabezpečit sebe a své základní potřeby. Hnutí a vývoj v přirozeném světě budou tyto otázky klást, ale o našem osudu rozhodnou naše kolektivní politické odpovědi. Máme důvody být skeptičtí k tomu, jaké odpovědi naše dané mocenské struktury vyprodukují […]. Rozhodujícím aspektem politiky v nadcházejícím století bude to, zda lidová hnutí dokáží zpochybnit současný škrticí vliv elit na to, kdo a co je ve společnosti zajištěno, když nastane krize. Složená krize Covid-19 a klimatická krize jednoduše přináší nové sázky do staré otázky, jak zásadně přetvořit společenský systém, který je centrálně organizován kolem zajištění zisku, hierarchické prestiže a fyzického bezpečí několika lidí prostřednictvím karcerální, environmentální a ekonomické nejistoty mnoha lidí“.

Levice se musí ptát, čí bezpečnosti a bezpečí slouží současné mocenské struktury? Čí bezpečnost je nejvíce ohrožena a jak to souvisí s koloniální kontinuitou a třídními boji? Přesvědčivý a holistický přístup k bezpečnosti vychází ze sociálních bojů a slouží potřebě bezpečnosti všech tím, že propojuje otázky třídní, klimatické, migrační, militaristické, mírové, státní represe, sexismu a rasismu. Naše série workshopů zdůraznila, že nemůžeme bojovat proti změně klimatu, aniž bychom se vypořádali s vojensko-průmyslovým komplexem; že se musíme zasazovat o odzbrojení a zároveň o humánní životní podmínky pro uprchlíky a jejich právo uprchnout z válečných oblastí; a že nemůžeme bojovat proti sociální nerovnosti, aniž bychom uznali nebezpečí, které změna klimatu představuje pro životy všech, ale v první řadě pro lidi z globálního Jihu. Boj proti extraktivismu bez odstranění neokoloniálních mocenských struktur je marný. A konečně, nemůžeme si představit bezpečnou budoucnost, v níž se každý může svobodně rozvíjet, aniž bychom si představili svět mimo rámce kapitalismu. Celostní koncepce bezpečnosti je nezbytná a mohla by poskytnout platformu pro dynamický společný boj za budoucnost naší globální společnosti, která bude bezpečná a obyvatelná pro všechny a je základem pro vhodné politické návrhy.

Aby se levice v této oblasti posunula kupředu, potřebuje vlastní jazyk, kterým bude hovořit o bezpečnosti, a nesmí se vyhýbat diskusím o tom, jakou bezpečnost chceme a pro koho. Mluvit pouze o válce a míru zanechává prázdné místo, které zaplňují naši političtí oponenti. Aby se levice postavila současné hegemonistické bezpečnostní politice, musí prosazovat kolektivní bezpečnostní přístupy, které jsou v protikladu k současným politikám a strukturám. Zatímco antagonistické bezpečnostní politiky usilují o zajištění bezpečí před druhými, kolektivní se zaměřují na vytváření bezpečí spolu s druhými. Kolektivní bezpečnost znamená prosazovat takovou formu bezpečnosti, která nás činí bezpečnými, protože druzí jsou v bezpečí. Globální distribuce vakcín Covid-19 to ilustruje v plné síle. Dokud bude přetrvávat globální nerovnost v dostupnosti vakcín, budou lidé na celém světě čelit novým variantám viru šířícím se po světě a vyhlídce na nekončící pandemii. Argumentace z hlediska kolektivní bezpečnosti umožňuje levici čelit současným antagonistickým politikám a strukturám životaschopnou a přesvědčivou alternativou, která zároveň řeší skutečné bezpečnostní problémy mnoha lidí a existující nerovnosti. Požadavek bezpečnosti ve všech aspektech života všech lidí není utopickou, ale realistickou reakcí, která bere vážně materiální vzájemnou závislost světa. Nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni.

Tato esej je součástí nové ročenky „Levicové strategie v době pandemie Covid-19 a po ní,“ kterou připravuje politická nadace tranform!europe. Obsah ročenky si můžete prohlédnout zde a další informace o ní najdete zde. Vydáváme se svolením.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.