Jaký bude svět v roce 2040?

Co čeká svět v příštích dvaceti letech? Na to se snaží odpovědět letošní publikace Národní zpravodajské rady.

Globální trendy“, které jsou od roku 1997 vydávány každé čtyři roky, hodnotí klíčové trendy a nejistoty, které budou v příštích dvou desetiletích utvářet strategické prostředí Spojených států. Globální trendy jsou navrženy tak, aby poskytovaly analytický rámec pro tvůrce politik na počátku každé administrativy, kteří vytvářejí strategii národní bezpečnosti a orientují se v nejisté budoucnosti. Cílem není nabídnout konkrétní předpověď světa v roce 2040; místo toho je záměrem pomoci tvůrcům politik a občanům nahlédnout, co může ležet za horizontem, a připravit se na celou řadu možných budoucností.

Globální výzvy

Společné globální výzvy (včetně změny klimatu, nemocí, finančních krizí a technologických narušení) se budou pravděpodobně projevovat častěji a intenzivněji téměř ve všech regionech a zemích. Tyto výzvy, které často nemají přímého lidského původce nebo viníka, budou způsobovat rozsáhlé zátěže pro státy a společnosti, jakož i otřesy, které mohou mít katastrofální následky. Probíhající pandemie COVID-19 představuje nejvýznamnější, ojedinělý globální rozvrat od druhé světové války, který bude mít zdravotní, ekonomické, politické a bezpečnostní důsledky, jež se budou projevovat v následujících letech. Účinky změny klimatu a zhoršování životního prostředí pravděpodobně zhorší potravinovou a vodní bezpečnost chudých zemí, zvýší migraci, urychlí nové zdravotní problémy a přispějí ke ztrátám biologické rozmanitosti.

Na obzoru jsou velké demografické změny

Nejjistějším trendem v příštích 20 letech budou velké demografické změny, protože růst světové populace se zpomaluje a svět rychle stárne. Některé rozvinuté a rozvíjející se ekonomiky, včetně Evropy a východní Asie, budou rychleji stárnout a budou čelit úbytku obyvatelstva, což bude mít vliv na hospodářský růst. Naproti tomu některé rozvojové země v Latinské Americe, jižní Asii a na Blízkém východě a v severní Africe těží z většího počtu obyvatel v produktivním věku, což nabízí příležitosti pro demografickou dividendu, pokud se spojí se zlepšením infrastruktury a kvalifikace. Lidský rozvoj, včetně zdraví, vzdělání a prosperity domácností, zaznamenal v posledních několika desetiletích ve všech regionech historické zlepšení. Mnoho zemí se bude snažit na tyto úspěchy navázat a dokonce je udržet.

Dřívější zlepšení se zaměřila na základní oblasti zdraví, vzdělávání a snižování chudoby, ale další úrovně rozvoje jsou obtížnější a čelí nepříznivým vlivům pandemie COVID-19, potenciálně pomalejšímu globálnímu hospodářskému růstu, stárnutí populace a účinkům konfliktů a klimatu. Tyto faktory budou výzvou pro vlády, které se snaží zajistit vzdělání a infrastrukturu potřebnou ke zvýšení produktivity rostoucích městských středních tříd v ekonomice 21. století. Vzhledem k tomu, že některé země se s těmito výzvami vyrovnají a jiné ne, posun globálních demografických trendů téměř jistě v příštích dvou desetiletích prohloubí rozdíly v ekonomických příležitostech v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi a také vytvoří větší tlak na migraci a spory o ni.

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí se v příštích dvou desetiletích, zejména v roce 2030, pravděpodobně zintenzivní fyzické účinky změny klimatu. Rostoucí teploty budou doprovázet extrémnější bouře, sucha a povodně, tání ledovců a ledovcových čepiček a zvyšování hladiny moří. Dopad bude neúměrně dopadat na rozvojový svět a chudší regiony a bude se křížit se zhoršováním životního prostředí, což povede k vytvoření nových zranitelných míst a zhoršení stávajících rizik pro hospodářskou prosperitu, potraviny, vodu, zdraví a energetickou bezpečnost. Vlády, společnosti a soukromý sektor pravděpodobně rozšíří adaptační opatření a opatření na zvýšení odolnosti, aby zvládly stávající hrozby, ale tato opatření pravděpodobně nebudou rovnoměrně rozložena a některé populace zůstanou pozadu. Debaty o tom, jak a jak rychle dosáhnout čistých nulových emisí skleníkových plynů, budou narůstat.

Rostoucí zadlužení a změny v obchodu

V příštích dvou desetiletích bude podmínky uvnitř států i mezi nimi pravděpodobně utvářet několik globálních ekonomických trendů, včetně rostoucího státního dluhu, složitějšího a roztříštěnějšího obchodního prostředí, změny v obchodu a nového narušení zaměstnanosti. Mnohé vlády mohou zjistit, že mají omezenou flexibilitu, protože se musí vypořádat s větším dluhovým břemenem, různými obchodními pravidly a širší škálou vlivných státních a podnikových subjektů. Velké platformové společnosti – které poskytují online trhy pro velké množství kupujících a prodávajících – by mohly být motorem pokračující globalizace obchodu a pomáhat menším firmám v růstu a přístupu na mezinárodní trhy.

Vliv technologií

Technologie budou mít potenciál zmírnit problémy, jako je změna klimatu a nemoci, a vytvořit nové výzvy, jako je přesun pracovních míst. Technologie jsou po celém světě vynalézány, používány, šířeny a následně vyřazovány stále větší rychlostí a vznikají nová centra inovací. Během příštích dvou desetiletí se tempo a dosah technologického vývoje pravděpodobně ještě zvýší, což promění řadu lidských zkušeností a schopností a zároveň vytvoří nové napětí a narušení uvnitř společností, průmyslových odvětví a států i mezi nimi. Státní i nestátní rivalové budou soupeřit o vedoucí postavení a dominanci v oblasti vědy a technologií, což může mít kaskádovitý charakter a dopady na ekonomickou, vojenskou a společenskou bezpečnost.

Přijdou změny ve způsobu vládnutí?

Na úrovni států budou vztahy mezi společnostmi a jejich vládami v každém regionu pravděpodobně čelit přetrvávajícímu napětí a napětí kvůli rostoucímu nesouladu mezi tím, co veřejnost potřebuje a očekává, a tím, co vlády mohou a chtějí poskytnout. Obyvatelstvo ve všech regionech je stále více vybaveno nástroji, kapacitami a podněty k tomu, aby agitovalo za své preferované sociální a politické cíle a kladlo na své vlády větší nároky na nalezení řešení. Současně s tím, jak obyvatelstvo získává stále více pravomocí a požaduje více, se vlády dostávají pod větší tlak nových výzev a omezenějších zdrojů. Tento zvětšující se rozdíl předznamenává větší politickou nestabilitu, erozi demokracie a rozšiřující se roli alternativních poskytovatelů správy věcí veřejných. Tato dynamika může časem otevřít dveře výraznějším změnám ve způsobu vládnutí.

Jak by mohl vypadat mezinárodní systém?

V mezinárodním systému pravděpodobně nebude mít žádný stát dominantní postavení ve všech regionech nebo oblastech a o utváření mezinárodního systému a dosažení užších cílů bude soutěžit širší spektrum aktérů. Zrychlující se posuny ve vojenské síle, demografickém vývoji, hospodářském růstu, environmentálních podmínkách a technologiích, stejně jako zostřující se rozpory ohledně modelů řízení, pravděpodobně dále prohloubí soupeření mezi Čínou a západní koalicí vedenou Spojenými státy.

Soupeřící mocnosti se budou přetahovat o utváření globálních norem, pravidel a institucí, zatímco regionální mocnosti a nestátní aktéři mohou mít větší vliv a vedoucí úlohu v otázkách, které zůstávají bez pozornosti velmocí. Tyto velmi různorodé interakce pravděpodobně povedou ke vzniku geopolitického prostředí náchylnějšího ke konfliktům a nestabilnějšího, oslabí globální multilateralismus a rozšíří nesoulad mezi nadnárodními výzvami a institucionálními opatřeními k jejich řešení.

Roztříštěnost v rámci komunit, států a mezinárodního systému

Obtížnost řešení nadnárodních problémů je částečně umocněna rostoucí roztříštěností uvnitř komunit, států a mezinárodního systému. Je paradoxní, že s tím, jak se svět díky komunikačním technologiím, obchodu a pohybu lidí stále více propojuje, právě tato propojenost lidi a země rozděluje a fragmentuje. Hyperpropojené informační prostředí, větší urbanizace a vzájemně závislé ekonomiky znamenají, že většina aspektů každodenního života, včetně financí, zdraví a bydlení, bude stále propojenější.

Internet věcí zahrnoval v roce 2018 deset miliard zařízení a předpokládá se, že do roku 2025 dosáhne 64 miliard a do roku 2040 možná mnoha bilionů, přičemž všechna budou monitorována v reálném čase. Tato konektivita zase pomůže přinést novou efektivitu, pohodlí a pokrok v životní úrovni. Bude však také vytvářet a prohlubovat napětí na všech úrovních, od společností rozdělených kvůli základním hodnotám a cílům až po režimy, které využívají digitální represe ke kontrole obyvatelstva.

S tím, jak se tato spojení prohlubují a rozšiřují, budou pravděpodobně stále více roztříštěná podle národnostních, kulturních nebo politických preferencí.

Nárůst migrace z rozvojových zemí a stárnoucí vyspělé země

V příštích dvou desetiletích pravděpodobně zvýší demografické změny a ekonomické pobídky tlak na migraci z rozvojových zemí, především ze subsaharské Afriky, především do stárnoucích vyspělých zemí. Konflikty a klimatické poruchy tyto širší migrační trendy ještě umocní. Tyto demografické trendy a trendy v oblasti lidského rozvoje budou vytvářet tlak na vlády, aby zvýšily veřejné investice a kontrolovaly imigraci, potenciálně podnítí nestabilitu v některých zemích, přispějí k růstu Asie a přispějí k agendě již tak napjatých mezinárodních rozvojových institucí.

V příštích 20 letech bude světová populace každoročně přibývat a v roce 2040 dosáhne přibližně 9,2 miliardy obyvatel, avšak tempo růstu populace se ve všech regionech zpomalí. Ve většině asijských zemí bude růst populace rychle klesat a po roce 2040 se počet obyvatel začne snižovat. Přestože se růst populace Indie zpomaluje, kolem roku 2027 předstihne Čínu na pozici nejlidnatější země světa. Vzhledem k tomu, že porodnost zůstane nízká a průměrný věk se bude zvyšovat, většina vyspělých a několik rozvíjejících se ekonomik dosáhne do roku 2040 vrcholu a poté se začne snižovat počet obyvatel, včetně Číny, Japonska, Ruska a mnoha evropských zemí. Naproti tomu subsaharská Afrika se bude na celosvětovém populačním růstu podílet přibližně dvěma třetinami a do roku 2050 se její současná populace téměř zdvojnásobí, což znamená rozsáhlé nároky na infrastrukturu, vzdělávání a zdravotní péči.

V mnoha starších zemích, včetně řady vyspělých ekonomik, se počet obyvatel starších 65 let do roku 2040 pravděpodobně přiblíží 25 % celkové populace, přičemž ještě v roce 2010 to bylo pouze 15 %. V Japonsku a Jižní Koreji bude v roce 2040 pravděpodobně dosahovat průměrný věk více než 53 let, což je nárůst ze 48, resp. 44 let.

Evropa s předpokládaným průměrným mediánovým věkem 47 let nezůstává pozadu a Řecko, Itálie a Španělsko budou pravděpodobně stárnout rychleji. V těchto zemích pravděpodobně dojde v příštích desetiletích k dalšímu zpomalení produktivity, protože starší pracovníci obvykle vykazují menší nárůst produktivity a větší část národního důchodu bude směřovat na důchody a zdravotní péči o seniory.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.