Námořní bezpečnost: EU aktualizuje strategii na ochranu námořní oblasti před novými hrozbami

Hospodářství EU do značné míry závisí na bezpečném a chráněném oceánu.

„Moře je společně se vzdušným, kosmickým a kybernetickým prostorem strategickou oblastí, v níž čelíme stále většímu počtu výzev. V době rostoucího geopolitického napětí se EU musí naučit hovořit jazykem moci i na moři. Prostřednictvím této aktualizované strategie plně využíváme nástroje, které máme k dispozici, k prosazování našich zájmů a prosazování řádu založeného na pravidlech i na moři, a to společně s našimi partnery. V souladu se Strategickým kompasem pro bezpečnost a obranu EU plníme svůj závazek posílit úlohu EU jako zajišťovatele celosvětové námořní bezpečnosti.“

Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell

Evropská komise a vysoký představitel EU 10. března přijali společné sdělení o posílené strategii Evropské unie pro námořní bezpečnost s cílem zajistit mírové využívání moří a chránit námořní oblast před novými hrozbami. Přijali rovněž aktualizovaný akční plán, jehož prostřednictvím se strategie bude provádět, informoval web Evropské komise.

Námořní bezpečnost má pro Evropskou unii a její členské státy zásadní význam. Členské státy EU dnes tvoří největší společnou výlučnou ekonomickou zónu na světě. Hospodářství EU do značné míry závisí na bezpečném a chráněném oceánu. Více než 80 % světového obchodu a přibližně dvě třetiny světových dodávek ropy a zemního plynu pochází z těžby na moři nebo využívá přepravy po moři. Až 99 % globálních toků dat je přenášeno podmořskými kabely. Globální námořní oblast musí být bezpečná, aby bylo možné plně využit potenciálu oceánů i udržitelné modré ekonomiky. EU hodlá posílit širokou škálu nástrojů, které již má na podporu námořní bezpečnosti k dispozici, a to jak v civilní, tak ve vojenské oblasti.

Přizpůsobení se novým hrozbám

Od přijetí strategie EU pro námořní bezpečnost v roce 2014 se bezpečnostní hrozby a výzvy znásobily, a proto je nutné přijmout nová a posílená opatření. Dlouhodobě prováděné nezákonné činnosti, jako jsou pirátství, ozbrojené loupeže na moři, převaděčství migrantů, obchodování s lidmi, zbraněmi a omamnými látkami, stejně jako terorismus, stále představují velmi závažný problém. Rostoucí geopolitická konkurence, změna klimatu a degradace mořského prostředí spolu s hybridními a kybernetickými útoky však přináší také nové, vyvíjející se hrozby.

Máme příležitost podpořit udržitelná řešení mnohých problémů v oblasti námořní bezpečnosti, s nimiž se EU a mezinárodní společenství musí vyrovnat. Jedná se i o příležitost k posílení úlohy a důvěryhodnosti EU na mezinárodní úrovni. Nedávný geopolitický vývoj, včetně vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině, je důraznou připomínkou, že EU musí posílit svou bezpečnost a svou schopnost jednat nejen na svém vlastním území a ve svých vlastních vodách, ale také ve svém sousedství i mimo něj.

Aktualizovaná strategie Evropské unie pro námořní bezpečnost (EUMSS)

Aktualizovaná strategie podporuje mezinárodní mír a bezpečnost, dodržování mezinárodních pravidel a zásad a zároveň přitom zajišťuje udržitelnost oceánů a ochranu biologické rozmanitosti. Strategii budou provádět EU a její členské státy v souladu se svými příslušnými pravomocemi.

Společné sdělení a související akční plán vymezují několik integrovaných opatření, jejichž provádějí je v zájmu EU. EU posílí svou činnost v rámci šesti strategických cílů:

  • Větší intenzita činnosti na moři. Mezi opatření spadající do tohoto cíle patří pořádání námořních cvičení na úrovni EU, rozvoj dalších operací pobřežní stráže v evropských mořích, určení nových námořních oblastí zájmu pro provádění koncepce koordinované přítomnosti na moři (nástroj k posílení koordinace námořních a leteckých prostředků členských států přítomných v konkrétních námořních oblastech) a posílení bezpečnostních inspekcí v přístavech EU.
  • Spolupráce s partnery. Mezi tato opatření patří prohloubení spolupráce mezi EU a NATO a posílení spolupráce se všemi příslušnými mezinárodními partnery s cílem prosazovat na moři řád založený na pravidlech, zejména Úmluvu OSN o mořském právu.
  • Zajištění vedoucího postavení v oblasti informovanosti o situaci na moři. Příslušná opatření zahrnují posílení dohledu, který je prováděn hlídkovými plavidly u pobřeží i na širém moři, a posílení společného prostředí pro sdílení informací v evropské námořní oblasti (CISE). Cílem je zajistit bezpečnou výměnu informací mezi vnitrostátními orgány a orgány EU.
  • Řízení rizik a hrozeb. Opatření zahrnují provádění pravidelných námořních cvičení za účasti civilních a vojenských subjektů, sledování a ochranu kritické námořní infrastruktury a lodí (včetně osobních lodí) před fyzickými a kybernetickými hrozbami a odstraňování nevybuchlé munice a min z moří.
  • Posílení schopností. Mezi tato opatření patří vypracování společných požadavků na obranné technologie v námořní oblasti, zintenzivnění práce na projektech, jako je Evropské hlídkové plavidlo (nová třída válečných lodí), a zlepšení schopností v oblasti protiponorkového boje.
  • Vzdělávání a odborná příprava podporou kvalifikací v oblasti hybridních a kybernetických bezpečnostních hrozeb, zejména pokud jde o civilisty, a pořádání školení a společných cvičení i s účastí partnerů ze zemí mimo EU.

Další postup

Komise a vysoký představitel vyzývají členské státy, aby strategii schválily a na své straně ji prováděly. Komise a vysoký představitel vydají do tří let od schválení aktualizované strategie Radou Evropské unie zprávu o pokroku.

Celou zprávu najdete zde v češtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.