Jaká je úloha a jaká jsou rizika kritických materiálů v energetickém přechodu?

Tři čtvrtiny celosvětové produkce klíčových surovin pro energetický přechod (jako je lithium, kobalt a prvky vzácných zemin) kontrolují pouze tři světoví producenti. To vyvolává obavy ohledně spolehlivosti a udržitelnosti dodávek minerálů.

Globální energetický systém je dnes uprostřed významného přechodu na čistou energii. Úsilí stále rostoucího počtu zemí a společností snížit emise skleníkových plynů na čistou nulu vyžaduje masivní nasazení široké škály technologií čisté energie, z nichž mnohé se zase spoléhají na kritické minerály, jako je měď, lithium, nikl, kobalt a prvky vzácných zemin.

Nová zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) o úloze kritických minerálů v přechodu na čisté energie ukazuje, že požadavky energetického systému na minerály se výrazně liší od požadavků na fosilní paliva. Typický elektromobil vyžaduje šestinásobek minerálních vstupů oproti konvenčnímu automobilu a pobřežní větrná elektrárna vyžaduje 13krát více nerostných zdrojů než obdobně velká plynová elektrárna.

Vyvíjející se energetický systém vyžaduje adekvátní přístup k energetické bezpečnosti. Přechody na čistou energii se globálně zrychlují. Solární panely, větrné turbíny a elektromobily se používají v rostoucím měřítku, proto by mohly rychle rostoucí trhy s klíčovými minerály podléhat kolísání cen, geopolitickému vlivu a dokonce narušení dodávek.

Zpráva IEA odhaluje rizikové oblasti pro klíčové nerosty a kovy, které by mohly zpomalit nebo zdražit celosvětový pokrok směrem k budoucnosti s čistou energií a omezit tak mezinárodní úsilí v boji proti změně klimatu. Téměř 290stránková publikaceThe Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions“ (s mnoha grafy a odkazy na další zdroje informací) je doposud nejkomplexnější globální studií tohoto tématu, která podtrhuje závazek IEA zajistit, aby energetické systémy zůstaly co nejodolnější, nejbezpečnější a nejudržitelnější.

Dnešní plány dodávek a investic pro mnoho kritických minerálů nedosahují toho, co je zapotřebí k podpoře urychleného nasazení solárních panelů, větrných turbín a elektrických vozidel. Mnoho minerálů pochází od malého počtu výrobců. Například v případě lithia, kobaltu a prvků vzácných zemin mají tři největší světoví producenti kontrolu nad třemi čtvrtinami celosvětové produkce. Tato vysoká zeměpisná koncentrace, dlouhé lhůty pro zavedení nové těžby nerostných surovin, klesající kvalita zdrojů v některých oblastech a různé environmentální a sociální dopady, vyvolávají obavy ohledně spolehlivých a udržitelných dodávek minerálů na podporu energetického přechodu.

Tato nebezpečí jsou skutečná, ale dají se překonat. Odpověď tvůrců politik a společností určí, zda kritické minerály zůstanou životně důležitým činitelem pro přechody čisté energie nebo se stanou překážkou v tomto procesu.

Celosvětově není nedostatek zdrojů a pro ty, kteří mohou udržitelným a odpovědným způsobem produkovat minerály, existují značné příležitosti. Je nezbytné posílit mezinárodní spolupráci, protože žádná země nebude schopna tyto problémy vyřešit sama.

Význam recyklace

Recyklace zmírňuje tlak na primární zdroje. U volně ložených kovů jsou recyklační postupy dobře zavedené, ale u mnoha kovů, jako je lithium a prvky vzácných zemin, to dosud neplatí. Odhaduje se však, že do roku 2040 by recyklované množství mědi, lithia, niklu a kobaltu z použitých baterií mohlo snížit požadavky na kombinovanou primární dodávku těchto minerálů přibližně o 10 %.

Energetická tranzice nabrala v roce 2020 na síle, a to i přes velká hospodářská a sociální narušení způsobená pandemií. Prodeje elektrických vozidel zaznamenaly na stagnujícím globálním trhu v roce 2020 pozoruhodný 40% nárůst. Desítky zemí a mnoho předních společností oznámily plány, jak zhruba do poloviny tohoto století snížit emise na nulu.

Minerály hrály zásadní roli při vzestupu mnoha technologií čisté energie, které se dnes široce používají – od solárních panelů a větrných turbín po elektrické sítě a elektrická vozidla. Ale zajistit, aby tyto a další technologie mohly i nadále využívat dostatečné zásoby minerálů, a tudíž podporovat zrychlení energetických přechodů, je hlavní výzvou.

Debaty o energetické bezpečnosti jsou tradičně spojovány s dodávkami ropy a zemního plynu a v poslední době také s elektřinou, ale jak energetický přechod nabírá na tempu, musí se tvůrci politik zameřit také na nová potenciální rizika.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.