Stane se také Finsko terčem „hybridního migračního“ útoku?

Události na polsko-běloruské hranici Finům cosi připomínají…

Finští političtí představitelé mají dobrý důvod k obavám o bezpečnost hranic, zejména když se podívají na situaci na bělorusko-polské hranici a vidí známou situaci. V lednu a únoru 2016 dorazilo na arktický hraniční přechod mezi Finskem a Ruskem téměř 1 000 migrantů. Finští představitelé se domnívají, že jim ruské úřady usnadnily cestu na sever autobusovou dopravou a ubytováním v hotelu a daly jim instrukce, aby požádali o azyl, jakmile se dostanou za hranice.

Tento útok je považován za první a dosud nejúspěšnější „hybridní útok“ Ruska na členský stát EU, ačkoli finští představitelé a politici se tehdy bránili tomu, aby byl takto označen. Charly Salonius-Pasternak z Finského institutu pro mezinárodní záležitosti jej označuje za operaci „proof of concept“ (ověření konceptu). „Rusko potřebovalo veřejnosti bez super jasných otisků prstů ukázat, že může tento proud migrantů iniciovat a zase uzavřít,“ míní Pasternak.

Finské úřady tuto ruskou taktiku rychle odhalily a zjistily, že více než polovina migrantů, kteří požádali o azyl, žila v Rusku legálně pět až deset let a pocházela z téměř 40 zemí. Nebyl to stejný vzorec jako u žadatelů o azyl, kteří v té době přicházeli do jiných částí Evropy a pocházeli většinou ze Sýrie, Iráku nebo Afghánistánu.

V oblasti mezinárodní bezpečnosti dochází k dramatickým změnám

Antti Häkkänen z finské strany Kokoomus (strana je poměrně silně pro-atlanticky orientovaná- pozn. red.) upozorňuje, že „v posledním desetiletí došlo k dramatickým změnám v oblasti mezinárodní bezpečnosti. V současné době se nacházíme v napjatém období, pokud jde o zahraniční a bezpečnostní politiku. Lze předpokládat, že v tomto desetiletí se svět stane rychlejším a nebezpečnějším místem. K tradičním vojenským hrozbám se stále častěji přidávají nekonvenční prostředky vlivu.

Dále Häkkänen ve svém příspěvku uvádí: „Technologický vývoj a vzestup autoritářských států představují pro naši bezpečnost novou výzvu. Vnější a vnitřní bezpečnost se stále více prolínají. K destabilizaci a nátlaku na státy se používají nové prostředky. Slabiny otevřených společností jsou plně využívány.  Ve světě nových hrozeb se právní stát potýká se stále obtížnější rovnováhou. Za prvé, nové hrozby jsou vágní, ale západní právní řád vyžaduje jasnost. Za druhé, národní bezpečnost se stále více dostává do rozporu se základními a lidskými právy.

V těchto situacích nesmíme zabřednout do ideologických sporů. Mezery v zákoně, které ohrožují bezpečnost, nelze ponechat. Národní bezpečnost musí být sladěna se základními a lidskými právy – bezpečnost musí být vždy na prvním místě.

Operace na polských hranicích je o využití migračních toků jako nátlakového nástroje zahraniční politiky.Jde o brutální zneužívání lidí autoritářským vůdcem Běloruska Lukašenkem k prosazování jeho vlastních záměrů. Je důležité, aby EU byla v této otázce jednotná a jednala rozhodně. Stejně tak je důležité, aby každá země dbala na svou vlastní připravenost. Členství a partnerství v mezinárodních organizacích jsou základem finské zahraniční a bezpečnostní politiky. Odpovědnost za vlastní záležitosti je však výchozím bodem.“

Přestože je podle Häkkänena „Finsko na hybridní vliv imigrace v mnoha ohledech připraveno, jádrem problému je však pozastavení práva žádat o azyl v naléhavých případech“.  „V bezpečnostních předpisech nemáme dostatečné pravomoci k pozastavení práva žádat o azyl, pokud je toto právo využíváno způsobem, který ohrožuje národní bezpečnost,“ dodal.

Připravenost Finska na hybridní vliv založený na řízení migračních toků

Ministryně vnitra Krista Mikkonenová odpověděla 24. listopadu v parlamentu na interpelaci ohledně připravenosti Finska na hybridní vliv založený na řízení migračních toků. Přinášíme ukázku z jejího projevu:

„Svrchovanost a bezpečnost Finska budou chráněny za všech okolností. Využívání migračního nátlaku a instrumentalizace migrantů k politickým cílům ze strany Běloruska je jednoznačně nepřijatelné.  Tyto akce jsou namířeny proti EU s cílem zpochybnit naše základní hodnoty a vyvolat v EU nestabilitu. Využívání migrantů k politickým účelům je výzvou pro celou EU a je zapotřebí účinných společných řešení. Klíčový je společný postup, ať už jde o hybridizaci, migraci, zachování bezpečnosti hranic nebo boj proti pašování lidí.

Reakce zahraniční politiky a diplomacie jsou v reakci na hybridní hrozby klíčové. Pokud hovoříme o využití migrantů jako nástroje nepřátelského ovlivňování, je nezbytné ovlivňovat nejen stát, který hybridní ovlivňování provádí, ale také klíčové země původu a tranzitu migrantů, jakož i další relevantní aktéry, jako jsou letecké společnosti. Tato opatření se osvědčila i v případě hranic s Běloruskem. Reakce na hybridní hrozbu není primárně otázkou azylové regulace nebo hraniční kontroly.

V situaci, kdy jsou migranti využíváni jako nástroj hybridního vlivu, je nezbytné rozlišovat mezi opatřeními zaměřenými na stát, který je ovlivňován, a opatřeními zaměřenými na osoby, které se snaží vstoupit do Unie. Není pochyb o tom, že Finsko musí při vyřizování žádostí o azyl a zacházení s žadateli dodržovat své závazky vyplývající z Ženevské úmluvy o uprchlících a dalších mezinárodních úmluv. Finská ústava rovněž obsahuje absolutní zákaz navrácení kohokoli do situace, kdy by mu hrozil trest smrti, mučení nebo jiné zacházení v rozporu s lidskou důstojností. To vyplývá z práva na život a zákazu mučení zakotveného v Evropské úmluvě o lidských právech, od nichž se nelze odchýlit ani v době války nebo všeobecného výjimečného stavu ohrožujícího život národa.

Právo Evropské unie a mezinárodní závazky poskytují rámec pro opatření, ale nevylučují reakci na hybridní vlivy, které zneužívají migranty.  Finsko se jako členský stát EU zavázalo poskytovat mezinárodní ochranu osobám v nouzi. Finsko se zároveň zavázalo zajistit, aby na území Unie neexistoval nekontrolovaný přístup, a navracet osoby, které nemají právo na pobyt na území Unie. Tyto povinnosti nejsou ve vzájemném rozporu. Současný zákon umožňuje omezit pohraniční styk a uzavřít hraniční přechody. Pohraniční stráž je připravena znovu zavést kontrolu vnitřních hranic, pokud o tom rozhodne Státní rada.

Vláda přijala a stále připravuje opatření k posílení připravenosti Finska na příchod velkého počtu osob.Nejdůležitějším aspektem odolnosti vůči krizím je zajištění fungování běžných systémů. Hladký průběh azylového řízení a účinné uplatňování zrychleného řízení jsou důležité zejména v krizových situacích. Úspěšné provádění opatření však vyžaduje také zajištění zdrojů všech orgánů (pohraniční stráže, policie, imigrační služby a soudů) a flexibilitu lidských zdrojů. Obranné síly jsou rovněž připraveny v případě potřeby poskytnout úřadům oficiální pomoc.

Orgány vypracovaly akční plány, jak reagovat na příchozí ve velkém měřítku, a to zejména na základě zkušeností z roku 2015. Úroveň připravenosti orgánů je nyní výrazně lepší než před šesti lety. Pravidelně se také provádějí cvičení k ověření účinnosti plánů připravenosti. Reforma zákona o připravenosti by proto měla prozkoumat, zda by mohla lépe reagovat například na hybridní hrozby, kybernetické útoky, nekontrolované rozsáhlé přistěhovalectví nebo katastrofy způsobené změnou klimatu.

Celkově lze říci, že připravenost Finska je na dobré úrovni. Úspěšná implementace vyžaduje zajištění zdrojů orgánů a výhledové situační povědomí. Vycházíme z toho, že i závažné incidenty lze řešit podle stávajících právních předpisů. Abychom však mohli čelit budoucím výzvám, musíme zhodnotit škálu nástrojů, které máme k dispozici, abychom mohli i nadále preventivně, přiměřeně a účinně reagovat na krize všeho druhu. Z tohoto důvodu vláda zřídí pracovní skupinu složenou ze státních úředníků, která provede revizi právních předpisů, aby zjistila potřebu změn a nových možností. Potřebné změny budou připraveny neprodleně.“

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.